18 maart 2020

Wat is een plaatselijke gemeente?

Een plaatselijke gemeente is een groep christenen die regelmatig in Christus’ Naam samenkomt om hun lidmaatschap van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk officieel te bevestigen en op elkaar toe te zien, door de prediking en de sacramenten. Dat klinkt een beetje massief, ik weet het, maar je kunt deze definitie in vijf stukken opknippen:

  • een groep christenen;
  • een regelmatige samenkomt;
  • bevestiging en toezicht in gemeenteverband;
  • het doel om officieel Christus en Zijn regering op aarde te vertegenwoordigen – ze komen samen in Zijn Naam;
  • het gebruik van Woord en sacramenten met het oog hierop.

Zoals de officiële verklaring van een ambtenaar van burgerlijke stand een man en vrouw verandert in een getrouwd stel, zo veranderen de laatste vier punten een gewone groep christenen die in het park tijd met elkaar doorbrengen ineens in een plaatselijke kerk.

De farao’s van deze wereld kunnen dan wel tegen ons zijn, maar God verzamelt Zijn kinderen uit alle volken om Hem te aanbidden.

Het belang van de samenkomst

De samenkomst is om verschillende redenen belangrijk. Zo is dit de plaats waar christenen in het openbaar laten zien waar hun diepste loyaliteit ligt. Het is de buitenpost of ambassade, die het gezicht naar buiten is van ons toekomstige vaderland. En het is de plaats waar we buigen voor onze Koning – dat noemen we eredienst . De farao’s van deze wereld kunnen dan wel tegen ons zijn, maar God verzamelt Zijn kinderen uit alle volken om Hem te aanbidden. Hij bouwt Zijn kerk, een onafzienbaar grote gemeente.

De samenkomst is ook de plaats waar onze Koning Zijn heerschappij voert, door de prediking, de sacramenten en de tucht. De prediking van het Evangelie legt de “wetten” van ons land uit. In de preek wordt de Naam van onze Koning bekendgemaakt. Daarin wordt ook uitgelegd welk offer Hij gebracht heeft om onze Koning te kunnen worden. De preek houdt ons Zijn wegen voor, confronteert ons met onze ongehoorzaamheid en verzekert ons van Zijn op handen zijnde terugkeer.

Een zichtbare gemeente

Door de doop en het heilig avondmaal hijst de kerk de nationale vlag en trekt ze het legeruniform van ons land aan. Het maakt ons zichtbaar. Gedoopt worden betekent dat we ons identificeren met de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarnaast geeft het ook blijk van gemeenschap met de dood en opstanding van Christus (Mattheüs 28:19 en Romeinen 6:3-5). Aan het avondmaal gaan betekent dat we Zijn dood verkondigen en belijden dat we lid zijn van Zijn lichaam (1 Korinthe 11:26-29; vergelijk Mattheüs 26:26-29). God wil dat mensen om ons heen weten dat we Zijn kinderen zijn. Hij wil dat er een scheidslijn loopt tussen de kerk en de wereld.

Wat is de plaatselijke kerk? Het is het instituut dat Jezus in het leven heeft geroepen en dat de opdracht heeft gekregen om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, mensen die het Evangelie belijden te bekrachtigen, toe te zien op hun wandel met God en bedriegers te ontmaskeren. Dit betekent dat we geen lid zijn van een gemeente zoals we lid zijn van een club. We onderwerpen ons aan de gemeente.

Meer toerusting