14 december 2018

Zes gebeden die God altijd verhoort

Als je op mij lijkt, voel je over het gebed waarschijnlijk meer verwarring of mislukking dan over enig ander onderdeel van het christenleven. Waarom is dat zo? Spreken tot de God Die ons verkoos, redde en voor ons zorgt zou toch de meest natuurlijke en vreugdevolle zaak ter wereld moeten zijn? Dat zou misschien wel zo moeten zijn, maar het is vaak niet zo.

We weten allemaal dat we meer zouden moeten bidden. We worden eraan herinnerd door een innerlijk schuldgevoel. Maar als we eerlijk zijn willen we helemaal niet meer bidden, en zijn we er ook niet echt van overtuigd dat het nodig is. Waarom? Misschien omdat we niet echt begrijpen wat gebed is – of we zijn geneigd het te vergeten.

Laat God eerst spreken

Bidden is God vragen om te doen wat Hij beloofd heeft te doen door Christus.

Als we nadenken over gebed is het belangrijkste wat we moeten doen: God laten spreken. Onze benadering van het gebed (en onze gebedspraktijk) is vaak een mengelmoesje van clichés, volksgeloof en basiswaarheden uit de Bijbel, in plaats van een exegetisch grondige en theologisch rijke weergave van het onderwijs van de Bijbel.

Als we daadwerkelijk bekijken wat de Bijbel onderwijst over het gebed, is het verrassend eenvoudig: bidden is God vragen om te doen wat Hij beloofd heeft te doen door Christus.

Werp al je zorgen voor Hem neer

De kern van het evangelie is dat we niets hebben, niets bijdragen en niets meebrengen naar God. Gebed, dat mogelijk gemaakt is door het Evangelie en gevormd is door het Evangelie, werkt op dezelfde manier. God geeft ons iets, niet andersom. Wij vragen, Hij geeft. Gebed hangt af van wat Hij in ons en voor ons heeft gedaan, en van wat Hij nog in ons en voor ons zal doen.

Jezus leert ons te bidden en om onze Vader vrijuit te vragen om de verlangens van ons hart:

‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.’ (Lukas 11:9-10).

We kunnen vragen om wat we maar willen, in de wetenschap dat God ons niets zal geven wat slecht voor ons is, maar alleen wat goed voor ons is (Lukas 11:11-13). De apostel Petrus roept ons op: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7) – al uw zorgen, zelfs profane en materiële. Wees niet bang om Hem om iets te vragen, en houd geen enkele last voor Hem achter.

Zes gebeden

Maar in het Nieuwe Testament wegen onze dagelijkse uitingen van onze behoeften niet het zwaarst als het op gebed aankomt. Terwijl de Schrift ons aanmoedigt om te bidden voor allerlei zaken, roept God ons er ook duidelijk toe op om ons gebedsleven te focussen.

God hoort en reageert op elk gebed, maar er zijn enkele kostbare dingen waarop Hij altijd ‘Ja’ op zegt. De gebeden die altijd verhoord worden zijn de gebeden die God expliciet vragen om Zijn beloften aan ons mee te delen. God zal altijd ja zeggen als we Hem vragen om Zijn werk te doen door Zijn Woord.

Ik heb tenminste zes basis-gebeden gevonden die God altijd zal verhoren.

1. Verheerlijk Uzelf door mij

‘De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’ (Habakuk 2:14)

2. Vergeef mij

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9)

3. Openbaar mij meer van Uzelf

‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE.’ (Jeremia 31:33-34)

4. Geef mij wijsheid

‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’ (Jakobus 1:5)

5. Geef me kracht om U te gehoorzamen

‘Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.’ (Filippenzen 2:12-13)

6. Laat meer verlorenen Uw Evangelie horen

‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’ (Mattheüs 24:14)

Hoe weten we dat God deze zes gebeden zal verhoren? In de eerste plaats omdat Hij dat Zelf zegt, en nog temeer omdat deze gebeden opsommen wat God beloofd heeft te zullen doen door het Evangelie. Dit is wat God gezegd heeft dat Hij zeer zeker zal doen.

Klaar om te antwoorden

We moeten ons realiseren dat we los van de genade allemaal wandelende mislukkingen zijn, mannen en vrouwen die God nodig hebben voor elke stap van elke dag.

Als we willen groeien en rijpen in gebed, is het niet nodig een kookwekker te zetten. We hoeven geen nieuwe contemplatieve methodes te leren of een ‘binnenkamer’ in het bos te bouwen. Maar we moeten wel betere vragers worden. We moeten ons realiseren dat we los van de genade allemaal wandelende mislukkingen zijn, mannen en vrouwen die God nodig hebben voor elke stap van elke dag. Als God niet ingreep zouden we allemaal een puinhoop maken van ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen.

Het Evangelie roept ons toe: Jij bent zwak en zondig, onvolkomen en behoeftig – maar God is sterk, genadig en goed – en klaar om te reageren. Vraag Hem om te doen wat Hij al beloofd heeft voor je te doen. En blijf bidden, tot de dag dat we niet meer van een afstand hoeven te bidden, omdat we onze grote Belover, Voorziener en Koning zullen zien van aangezicht tot aangezicht.

Meer toerusting