19 december 2018

Je zult de wereld veranderen

Verlang jij er wel eens naar om iets te kunnen doen dat de wereld zou veranderen? Dan is je wens uitgekomen. Ben je geneigd te denken dat jouw verborgen, kleine leventje geen sporen na zal laten in de wereld? Je hebt er geen idee van hoever je ernaast zit.

De hele geschiedenis zal anders zijn omdat jij geleefd hebt

Alleen al het feit dat jij bestaat heeft de loop van de wereldgeschiedenis onuitwisbaar veranderd. Wij allemaal, van het kind dat de baarmoeder niet overleeft tot een honderdjarige aan toe, laten onuitwisbare sporen na in de levens van mensen om ons heen en van degenen die na ons komen. Onze bewuste of onbewuste interacties en ontmoetingen met andere mensen beïnvloeden de timing van gebeurtenissen, ideeën en beslissingen die de toekomstige richting van hun leven sturen, en zo uiteindelijk van invloed zijn op miljoenen.

Niet alleen dat, maar als schepselen geschapen naar Gods beeld heeft God ons de ongelooflijke waardigheid verleend van onder-scheppers die werkelijke macht hebben gekregen om de loop van de geschiedenis te veranderen door wat wij scheppen. Wat wij maken met woorden, hout, draad, waterputten, operatiemessen, glas, krijtborden, steen, oogstmachines, papier, lijm, muzieknoten, speelfilms, dieren, maaltijden, foto’s, spreadsheets, stoffen, computercode, tijd met onze peuter of tiener, infuusnaalden, olieverfschilderijen, spijkers, stofzuigers, PVC-buizen, kiezels, preken, kunstbenen, financiële investeringen, lasbranders, de vriendelijke zorg voor verwonde zielen is van onschatbaar belang en waarde.

Levens worden veranderd, ten goede of ten kwade, door hoe wij het ons gegeven leven leven en door wat we doen met de talenten die ons gegeven zijn. Als je echt zou weten hoezeer jouw leven anderen beïnvloedt, hoe ver die invloed reikt, en enkele van de onvoorziene gigantisch belangrijke zaken die eruit voortvloeien, dan zou je je misschien nog amper durven bewegen uit angst dat je een ramp zou veroorzaken.

Onbelangrijke levens bestaan niet

Er bestaat niet zoiets als een onbelangrijk, betekenisloos leven. Het leven zou alleen betekenisloos zijn als het atheïsme waar was. Dan zou de hele werkelijkheid betekenisloos zijn.

Ieder leven dat God schept is goed en heeft een bedoeling, en bezit daarom een zekere heiligheid (Genesis 1:31). Als rentmeesters van de aarde moeten wij mensen elk leven benaderen met passende eerbied (Genesis 1:26), in het bijzonder menselijk leven (Exodus 20:13, Mattheüs 19:19, Mattheüs 5:44).

Dit is één van de redenen waarom abortus en euthanasie zo’n groot kwaad zijn. Elk leven dat wordt afgebroken aan haar begin, middenin of aan haar einde, verandert ook de loop van de geschiedenis. Als we een leven wegnemen, van iemand anders of van onszelf, treffen we daarmee veel meer mensen dan we door hebben.

Heb jij genoeg wijsheid om te weten of de nakomelingen van een ongeboren kind niet zouden moeten leven en de geschiedenis veranderen? Ben jij wijs genoeg om te weten of het leven van een gehandicapte of zieke de loop van andere levens niet langer verandert, verrijkt of richting geeft? “Kun jij vinden wat God onderzoekt?” (Job 11:7)

Er is er maar Eén gekwalificeerd om voor God te spelen, en het is aan Hem om menselijk leven te geven en weg te nemen (Job 1:21).

Veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten

Wij mensen zijn erg slecht in het beoordelen van het belang van een leven. Maar al te vaak geven we ons uit voor wijzen, maar zijn we dwaas geworden (Romeinen 1:22). Maar al te vaak wedijveren we met anderen om “de grootste” te heten, niet begrijpend wat grootheid werkelijk is (Lukas 9:46-48).

De waarheid is dat we zelden weten wie de echte “groten” zijn. Wiens leven echt groots blijkt te zijn in Gods ogen en ook generaties later de langstdurende vrucht draagt. Maar we weten wel wat Jezus zei: ‘Veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten’ (Mattheüs 19:30).

Daarom moeten we ervoor oppassen om niet te oordelen naar wat voor ogen is, maar een rechtvaardig oordeel te vellen (Johannes 7:24). En dat betekent: ‘Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen’ (1 Korinthe 4:5).

Leef biddend en nauwgezet met het oog gericht op het Koninkrijk

Het leven dat je toebedeeld is, is een roeping van de Heere (1 Korinthe 7:17). Je hoeft niemand anders te zijn en je hoeft nergens anders te zijn. Je moet zijn wie en waar God je wil hebben. Omdat het jou toebedeelde leven niet alleen maar over jou gaat. Het gaat ook over honderden anderen om je heen en honderdduizenden anderen die na jou zullen komen.

En omdat je niet wijs of vooruitziend genoeg bent om je eigen weg uit te stippelen ter wille van je huidige en toekomstige vruchtbaarheid, moet je Jezus door geloof volgen. Hij is jouw Herder en zal je helpen om Zijn stem te horen zodat je Hem kunt volgen in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam (Johannes 10:27, Psalm 23:3).

Je zult de wereld veranderen, méér dan je beseft. En daarom, omdat jouw leven zoveel anderen zal beïnvloeden, wil Jezus dat je biddend leeft (Efeze 6:18), nauwgezet wandelt (Efeze 5:15) en Zijn Koninkrijk eerst zoekt (Mattheüs 6:33). Als je dat doet, als je het “weinige” dat Hij je heeft toevertrouwd gelovig investeert, zal je arbeid in dit leven niet tevergeefs zijn (1 Korinthe 15:58) en zal Hij je in het toekomende leven nog meer toevertrouwen (Mattheüs 25:21).

Meer toerusting