26 november 2018

7 redenen waarom jij geen porno moet kijken

Je zou geen porno moeten kijken vanwege de volgende zeven redenen:

1) Het brengt je naar de hel
2) Je verheerlijkt God niet met jouw lichaam
3) Het is een giftig en verraderlijk plezier
4) Het is onzin waarmee jij jouw leven verspeelt
5) Het verraadt jouw vrouw en kinderen
6) Het vernietigt jouw leven en geweten
7) Het stimuleert de seksslavernij

Mijn doel is dat jij door Gods genade ‘nee’ leert zeggen tegen porno.

Vandaag de dag genieten jongens en mannen regelmatig van porno, zelfs jongens die belijden christenen te zijn. Met ‘jezelf overgeven aan pornografie’ bedoel ik dat jij jezelf toestaat plezier te hebben met gedrukt of visueel materiaal dat expliciet seksueel geladen lichaamsdelen en handelingen laat zien of beschrijft om erotische gevoelens te stimuleren. In onze cultuur gebeurd dit in de meeste gevallen door te kijken naar seksueel getinte foto’s en video’s op internet.

Mijn doel is dat jij door Gods genade ‘nee’ leert zeggen tegen porno. Dit artikel geeft je geen volledig overzicht hoe je om kan gaan met pornografie. Andere bronnen doen dat goed en hieronder beveel ik je een aantal van die bronnen aan. Mijn missie in dit artikel is om jou te motiveren niet te genieten van porno. Ik ben bijzonder belast met de mensen die normaal gesproken genieten van pornografie en die hun begeerte tot deze zonde niet doden. Als dit jou omschrijft, dan is dit een artikel om jou spreekwoordelijk bij de schouder te pakken, je recht in de ogen te kijken en te zeggen: “Word wakker! Beseft jij wel welke gevolgen er zijn voor hen die zich overgeven aan de pornografie?!”

Jij moet niet toegeven aan porno vanwege minimaal 7 redenen:

1. Als je toegeeft aan porno zal dit jou naar de hel brengen

In zijn beroemde Bergrede beschrijft de Heere Jezus lust als volgt:

‘U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.’ (Mattheüs 5:27-30)

Jezus interpreteert op een gezaghebbende manier wat ‘U zult niet echtbreken’ betekent. Het verbiedt jou niet alleen dat je andermans vrouw niet mag stelen, maar ook dat je haar niet mag begeren. Jezus zegt dat het kijken naar vrouwen, met het doel om ze te begeren, dat dit zonde is. Dus als jij naar porno kijkt, dan zondig je.

Jezus bereikt vervolgens een hele logische conclusie: Aangezien het zondig is om te kijken naar een vrouw met een hart vol lust, daarom moet jij jouw oog uitrukken als het je ergert, en jouw rechterhand afwerpen als het je ergert. (De rechterhand is waarschijnlijk een uitdrukking voor het mannelijke geslachtsdeel). Jezus ondersteunt deze conclusies met twee redenen: ‘Het is beter dat jij jouw oog of jouw geslachtsdeel verliest, dan dat jij met je hele lichaam naar de hel gaat.

Mensen die veel en zonder berouwvol genieten van porno zullen zeker verloren gaan. Een bewijs dat je een echt geloof in de Heere Jezus hebt, is dat je een enorme vechtlust hebt. Jezelf overgeven aan porno is een voorbeeld van seksuele immoraliteit. En mensen die seksueel immoreel zijn, die zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Gods toorn is tegen degenen die seksueel immoreel zijn:

‘Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.’ (Efeze 5: 3-6)

‘Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtige, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’ (1 Kor. 6:9-11)

De seksueel immorele mensen omvat mensen die genieten van porno. Als je 1 Korinthe 6:9-11 wil samenvatten dan klinkt het als volgt:  ‘Denk niet dat jij weg kan komen met een zondige levensstijl zonder berouw. Denk niet dat jij op die manier de Bijbel kan lezen en nog steeds jezelf als een burger van Gods Koninkrijk te zien. Geen enkele burger van Gods Koninkrijk kan getypeerd worden met een zondige levensstijl zonder berouw.’

Denk niet dat jezelf overgeven aan porno een klein ding is. Denk niet dat je weg kunt komen met een zondige leefstijl zonder berouw.

En 1 Korinthe 9:11 is een duidelijk herinnering aan iedere christen: ‘Je bent niet beter dan welke niet-christen dan ook. De zonden die een niet-christen kenmerken heersten voorheen ook in de harten van de christenen, voordat God jou redde. De zondaars in 1 Korinthe 6: 9-10 zijn precies zoals de christenen in het verleden waren. Het enige verschil is dat God tussenbeide is gekomen. Hij ‘waste’ jou schoon, Hij trok jou uit jouw oude leefstijl en heeft jou vergeven; Hij heeft jou ‘geheiligd’ tot Gods heilige volk. We zijn de tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 3: 16-17). Hij heeft jou gerechtvaardigd, Hij heeft verklaard dat jij rechtvaardig bent.

Denk niet dat jezelf overgeven aan porno een klein ding is. Denk niet dat je weg kunt komen met een zondige leefstijl zonder berouw. De zondige mensen in 1 Korinthe 6:9-10 vertegenwoordigen de aard van mensen die geen burgers zijn van Gods Koninkrijk. Als porno een onderdeel is in jouw leven dan is er geen enkele garantie dat je daadwerkelijk een christen bent. Ja zeker, christenen zondigen ook. Maar christenen zijn wel berouwvolle zondaren. Daarmee word je steeds meer wie je bent: schoon, heilig en rechtvaardig.

Jouw eeuwige bestemming staat op het spel. Jezelf overgeven aan porno is een verraderlijke zonde ten opzichte van God. Dat is reden waarom Jezus sprak: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’ (Mattheüs 5:8). Als jij jezelf overgeeft aan porno ben je niet rein van hart. En alleen de reinen van hart zullen God zien. Ik probeer je nu heel erg te laten schrikken – nog concretere gezegd – ik wil je uit de hel doen schrikken. Geloof je echt dat jezelf overgeven aan porno je naar de hel zal leiden?

Geloof je echt dat jezelf overgeven aan porno je naar de hel zal leiden?

Doe wat nodig is om te strijden tegen lust. Zelfs als dat betekent dat jij jouw oog uit moet rukken. Natuurlijk zal het uitrukken van jouw oog je niet helpen in de strijd tegen begeerte, want dat is uiteindelijk een zaak van het hart. Er is geen algemene strategie om de strijd tegen begeerte te strijden, maar je kunt het gevecht met meerdere wapens strijden. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je software zoals Covenant Eyes installeert op jouw elektronische apparaten. Het kan ook betekenen dat je een openhartige relatie hebt met enkele christelijke mannen. Het kan betekenen dat je weigert naar bepaalde plaatsen te gaan, bepaalde apparaten te bezitten, bepaalde films te kijken of bepaalde websites te bekijken. Wat er ook voor nodig is om de strijd tegen porno te winnen, het is het meer dan waard,  want porno leidt jou naar de ondergang.

2. Jezelf overgeven aan porno verheerlijkt God niet met jouw lichaam

Het verheerlijken van God is een manier van voelen of denken en handelen dat God laat zien. Het laat zien dat God uitermate groot en goed is. Het demonstreert dat God wijs is en alle voldoening geeft die er is. Wij moeten God verheerlijken omdat Hij ons op het volmaaktst tevreden stelt. Dat is de reden waarom God ons geschapen heeft. En wij verheerlijken God met ons lichaam wanneer we het gebruiken op de manier waarop God het bedoeld heeft. Door jezelf over te geven aan porno verheerlijk je God niet met jouw lichaam.

‘Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ (1 Korinthe 6:12-20)

Wij verheerlijken God met ons lichaam wanneer we het gebruiken op de manier waarop God het bedoeld heeft.

In deze passage wijst Paulus op een andere kwestie in 1 Korinthe waarin de Korintiërs de wereldse waarden van hun heidense cultuur hebben aangenomen: het verontschuldigen van seksuele immoraliteit. Het blijkt dat de mensen in Korinthe die beweren dat ze christenen zijn, seks hebben met prostituees – waarschijnlijk aan het eind van diners. Alhoewel Paulus specifiek strijdt tegen een bepaalde vorm van seksuele immoraliteit (namelijk het hebben van seks met een prostituee) geldt wat hij zegt voor iedere vorm van immorele seksualiteit. En dus ook het jezelf overgeven aan porno is een vorm van immorele seksualiteit.

Een van de meest motiverende redenen om niet te genieten van porno is omdat ‘ons lichaam een tempel van de Heilige Geest’ is.

In de verzen 19-20 wordt door vers 18c ondersteund door uit te leggen waarom het plegen van immorele seks een zonde is tegen uw lichaam. Om vers 19-20a samen te vatten: ‘Christen, jouw individuele, fysieke lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die God je gegeven heeft. Daarom ben jij zelf niet de eigenaar van jouw lichaam – dat is God, omdat Hij ervoor betaald heeft door de dood van Zijn Zoon.’ Een van de meest motiverende redenen om niet te genieten van porno is omdat ‘ons lichaam een tempel is (vers 19a).’ Het tempel-thema is een belangrijke thema in de Bijbelse theologie. Door uit te zoeken hoe de tempel past in het verhaal van de Bijbel vergroot je jouw kennis over wat er bedoeld wordt met de uitspraak ‘uw lichaam is een tempel’. Het is ondenkbaar om jezelf over te geven en te genieten van porno in de allerheiligste plaats. Maar jouw lichaam is de allerheiligste plaats! Dus ontheilig het niet. Houd het puur.

De laatste regel (vers 20b) trekt de conclusie van de verzen 18c-20: ‘God verheerlijken met het lichaam’. Om het belangrijkste argument van Paulus in vers 12-20 samen te vatten, kun je dit zeggen: ‘God verheerlijken met uw lichaam door geen ontucht te plegen’. Als jij geniet van porno zondig je tegen God, omdat God jouw lichaam bezit. Door je over te geven aan porno verheerlijk je God niet met jouw lichaam.

3. Porno is een giftig en vluchtig plezier

Mozes koos ervoor om niet te genieten van het ‘vluchtig genieten van de zonde’. Dat betekent dat zonde aangenaam kan zijn, voor een tijd. Maar dat plezier is vluchtig:

‘Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.’ (Hebreeën 11:24-26)

Het genieten van porno geeft in eerste instantie een goed gevoel, maar dat gevoel is zeer vluchtig. Het geeft je vervolgens een leeg gevoel, onbevredigd en verlangend naar meer.

Kan God hetzelfde tegen jou zeggen met betrekking tot porno als wat we kunnen lezen over Mozes? Dat er over jou gezegd kan worden:

‘Door het geloof heb je geweigerd te genieten van porno, omdat je ervoor koos liever God te genieten dan te genieten van het vluchtige plezier van porno. Je deed dit omdat jij het genieten van God groter en heerlijker vond dan enig plezier wat porno jou zou kunnen bieden, omdat je bleef kijken naar het resultaat.’

Jezelf overgeven aan porno is als het eten van een gesuikerde, giftige pil. Waarom zou je proberen jouw fysieke honger te stillen met gesuikerde, giftige pillen, terwijl je zou kunnen smullen van heerlijk eten? En waarom zou je proberen om jouw wens om gelukkig te zijn te vervullen met de gesuikerde maar giftige pil van porno, terwijl je van God zelf kan genieten? Je overgeven aan porno is altijd dwaas en nooit verstandig. ‘Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand, wie dat doet richt zijn ziel ten gronde.’ (Spreuken 6:32) Genieten van porno kan jouw zondige driften op korte termijn bevredigen, maar zal je nooit lang gelukkig maken. Het steelt jouw vreugde.

Verlang dus niet naar porno, maar verlang naar God! De geneugten van porno zijn giftig en vluchtig, de geneugten van God zijn eeuwig en oneindig bevredigend. ‘De manier om lust te bestrijden is om het geloof te voeden met de kostbare en prachtige belofte dat de reinen van hart God zullen zien, van aangezicht tot aangezicht, de voor altijd bevredigende heerlijkheid van God. Mensen hongeren ten diepste naar de grootsheid van God, maar het merendeel weet dit niet.

Een manier om het verlangen om God te kennen en te aanbidden, te voeden is door te luisteren naar de preek van John Piper ‘Sex and God’s Supremacy’. Piper concludeert:

‘Het kennen van de almacht van God vergroot de ziel, zodat seks en zijn sensatie kleiner worden en de grootte krijgen in je naar wat ze werkelijk zijn. Kleine zielen maken van kleine lusten een grote macht. De ziel omvat als het ware de omvang van zijn schat. De menselijke ziel is gemaakt om Gods almacht te zien en te genieten. Niets anders is groot genoeg om te ziel te verruimen zoals God bedoelt en om te maken dat de kleine begeerten hun macht verliezen.’

Mijn overtuiging is dat een van de belangrijkste redenen waarom de wereld en de kerk zijn overspoeld met lust en porno , is omdat onze levens intellectueel en emotioneel zijn losgekoppeld van de oneindige grootheid waar we voor gemaakt zijn. Binnen en buiten de kerk en de westerse cultuur verdrinken we in een zee van alledaagsheid, kleinzieligheid, banaliteit en onnozelheid. Televisie is alledaags. Radio is alledaags. Gesprekken zijn alledaags. Onderwijs is alledaags. Christelijke boeken zijn veelal alledaags. Aanbiddingsstijlen zijn alledaags. Het is onvermijdelijk dat het menselijk hart, die gemaakt is om de grootsheid van God te verspreiden, verdronken is in een zee van banale entertainment en zich zal uitstrekken naar de grootste natuurlijke genot wat het leven kan geven: seks.

In plaats van te zwemmen in de Bijbel en strategisch jouw tijd en geld te investeren om het Evangelie door de gemeenschap en de wereld te verspreiden, verspil jij jouw leven als een dwaas door naar porno te kijken.

Daarom is de diepste genezing om onze meelijwekkende verslaving geen mentale strategie (hoewel ik er wel in geloof en mijn eigen methode heb ontwikkeld). De diepste remedie is om intellectueel en emotioneel gesterkt te worden door de oneindige, eeuwige, onveranderlijke heerschappij van Christus in alle dingen.

4. Genieten van porno is onzin waarmee jij jouw leven verspeelt

‘Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is’ (Efeze 5:15-17). Een druppel water lijkt oneindig klein in vergelijking met de Stille Oceaan. Zo is het ook met jouw korte leven in vergelijking tot het eeuwige leven. Op dit moment zijn er zoveel mensen om lief te hebben en te dienen, zo veel om te leren, zoveel om te doen. Maar in plaats van te zwemmen in de Bijbel en strategisch jouw tijd en geld te investeren om het Evangelie door de gemeenschap en de wereld te verspreiden, verspil jij jouw leven als een dwaas door naar porno te kijken. Wanneer je geniet van porno, verspil je de tijd en energie en soms ook jouw geld.

In plaats van God krachtig te dienen met jouw hele wezen, verspil je jouw leven wat door God gegeven is (zie 1 Timotheüs 2:20-22). Je bent een verlamde in de kerk in plaats van dat je anderen binnen en buiten de kerk dient. Je bent net als Achan, je hebt het bedrog van de zonde lief in plaats van het te verzaken. Je zou God in vrijheid kunnen dienen als een slaaf van gerechtigheid, maar daarentegen leef je als een verslaafde aan de zonde van porno (zie Romeinen 6). Als je geniet van porno, doe je net als degene die in het boek Spreuken een ‘dwaas’ wordt genoemd. ‘Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen’ (Psalm 90:12).

5. Door te genieten van porno bedriegt u uw vrouw en kinderen

Deze vijfde reden geldt voor jou als je getrouwd bent of ooit zult trouwen.

Je laat haar concurreren met een database van pikante afbeeldingen die je meer begeert dan haar.

Toen ik met mijn vrouw Jenni trouwde maakte ik een verbond met haar. Dit is wat ik haar beloofd heb: “Ik, Andy, kleef aan u, Jenni, zoals een vrouw volgens Gods ontwerp bedoeld heeft. Ik zal van je houden en je leiden zoals Christus Zijn kerk leidt, tot de dood ons zal scheiden. Dat beloof ik je met mijn liefdevolle trouw.” Ik heb de term ‘liefdevolle trouw’ gebruikt met de Hebreeuwse naam ‘hesed’ is mijn achterhoofd. Dat woord komt in het Oude Testament 248 keer voor, en verwijst naar liefdevolle trouw of loyale liefde op basis van een vaste relatie die leidt tot goede daden. Als het verwijst naar een huwelijk is die liefdevolle trouw, een loyaliteit aan een verbond.

Als jij geniet van porno heb je jouw vrouw niet lief. Je breekt jouw belofte om liefdevol en trouw te zijn aan haar. Je verraadt haar. Je pleegt overspel ten opzichte van haar. En je laat haar concurreren met een database van pikante afbeeldingen die je meer begeert dan haar. Jezelf overgeven aan porno kan jouw huwelijk ruïneren.

“Ik zal van je houden en je leiden zoals Christus Zijn kerk leidt, tot de dood ons zal scheiden. Dat beloof ik je met mijn liefdevolle trouw.”

Als je jezelf overgeeft aan porno schaadt dat niet alleen jouw huwelijk maar ook jouw kinderen. Je zult jouw morele gezag in het gezin verliezen. Jouw kinderen zullen lijden. En als het leidt tot een echtscheiding zullen de kinderen zelfs nog meer lijden. (Ik weet dit uit de eerste hand want mijn ouders gingen uit elkaar toen ik vier was, en ze scheidden toen ik vijf was).

6. Jezelf overgeven aan porno beschadigd je verstand en geweten

Ik zal dit in vier stappen uitleggen:

1. Door jezelf over te geven aan porno verandert jouw manier van denken over seks. Seks is een geschenk van God, dat uitsluitend bestemd is voor een man en een vrouw die elkaar door het huwelijk hebben verbonden. Seks in het huwelijk is prachtig. Seks is Gods idee, en we moeten Hem daarom loven en danken. Porno bederft en verdraaid echter de bedoeling van seks. Als je geniet van porno zul je pervers over seks gaan denken. Als je getrouwd bent en je geniet van porno, dan zul je steeds minder kunnen genieten van seks met jouw eigen vrouw.

Als jij de lichamen van vrouwen begeert dan zal je over vrouwen gaan denken als een lustobject om aan jouw zondige begeerten te voldoen in plaats van ze te zien als ‘collega beelddragers’.

2. Door jezelf over te geven aan porno verandert jouw manier van denken over vrouwen. Vrouwen zijn mensen die naar Gods beeld zijn geschapen, ze zijn prachtig en geven Gods heerlijkheid weer. Als jij de lichamen van vrouwen begeert dan zal je over vrouwen gaan denken als een lustobject om aan jouw zondige begeerten te voldoen in plaats van ‘collega beelddragers’.

3. Door jezelf over te geven aan porno verandert jouw manier van denken. Het verandert destructief jouw hersenen. Het verderft hoe je denkt en het vervormd jouw genegenheid.

4. Door jezelf over te geven aan porno wordt ook jouw geweten beschadigd. Jouw geweten is het bewustzijn van wat je gelooft over ‘goed’ en ‘fout’. Wanneer je geniet van porno kan jouw geweten ongevoelig worden, omdat je het onderdrukt, het tot zwijgen brengt en jouw zonden goed praat. Uiteindelijk kan jouw geweten zo beschadigd worden dat het je zelfs niet meer veroordeeld wanneer je zondigt. Je kunt, bijvoorbeeld, jouw geweten kalibreren met betrekking tot het bekijken van seksueel geladen video’s. Als christen moet je juist jouw geest vernieuwen met de Schrift. Maar als je dat niet doet en in plaats daarvan jezelf overgeeft aan porno dan verderft dit jouw verstand en jouw geweten.

7. Als jij jezelf overgeeft aan porno helpt je mee aan seksslavernij

Brandstof voedt de motor. Porno voedt de seksslavernij.

Als je geniet van porno, voed je een verderfelijk systeem. Het is een systeem dat vrouwen beschadigd. Een manier waarop porno vrouwen schaadt is dat het kapot maakt hoe vrouwen over zichzelf denken. Veel vrouwen zijn onzeker over hun uiterlijk, ze kunnen zelfs hun eigen lichaam haten, ze hebben soms eetstoornissen of zijn depressief en dat allemaal omdat ze niet kunnen concurreren met de onmogelijke eisen van porno.

Maar porno beschadigd vrouwen nog erger: Als jij geniet van porno dan werk je mee aan seksuele slavernij. Porno is voor de seksslavernij als wat benzine is voor de motoren van motorvoertuigen. Brandstof voedt de motor. Porno voedt de seksslavernij.

Wat is seksuele slavernij?
Een seksslavin is een persoon die eigendom is van een andere persoon, de eigenaar dwingt de slaaf om hem te gehoorzamen. Een seksslaaf wordt gedwongen om seksuele handelingen uit te voeren, meestal in ruil voor geld. Seksuele slavernij is sekshandel, door middel van het werven, het distribueren en het misbruiken van seksslaven.

De meeste prostituees zijn seksslavinnen. Meestal misbruikt een pooier de vrouwen fysiek en psychisch om bij hem te blijven om commerciële, seksuele handelingen uit te voeren. Soms worden kinderen en adolescenten ontvoerd en gedwongen om te werken in de prostitutie. Prostituees zijn vaak kinderen en adolescente vrouwen die onzeker en getraumatiseerd zijn, ze beschouwen zichzelf vaak als waardeloos.

Hoe voedt porno de seksindustrie?
Porno kijken voedt de vraag naar porno en daarmee ook de seksslavernij. Ik heb dit niemand duidelijker en dwingender horen beweren dan zoals David Platt dit doet in het vijfde hoofdstuk van zijn boek ‘Counter Culture’. Platt vertelt het verhaal van een negenjarig meisje in het noorden van Nepal genaamd Maliha. Een charmante slavenhandelaar misleidt Maliha’s arme, alleenstaande moeder – toen hij beloofde om hulp te bieden voor hun familie – door ervoor te zorgen dat Maliha een goed betaalde baan krijgt in de stad aan de voet van de Himalaya gebergte. Hij beloofde het geld dat ze verdiende terug naar de moeder te sturen en om Maliha later terug te brengen naar haar familie, minimaal één keer per jaar. De moeder gaf uiteindelijk met tegenzin haar akkoord op het voorstel, maar de man heeft zijn woord niet gehouden. De nieuwe baan van Maliha was in een hotel buiten de stad waar de klanten dit mooie meisje mishandelen. Soms werd ze door twintig klanten per dag verkracht.

Daarnaast vertelt Platt het verhaal van een zestienjarig meisje Hannah. Ze woonde in Birmingham, Alabama. Haar vriend begon haar te behandelen als een koningin en overtuigde haar met hem mee te gaan naar Los Angeles zodat ze een model zou kunnen zijn. Vanaf dat moment begon hij haar onder druk te zetten om naakt te poseren voor fotoshoots. Vervolgens heeft hij haar onder druk gezet om seks te hebben met truckers. Haar vriend werd haar pooier.

Platt laat in het boek zien hoe porno in verband staat met sekshandel. Onderzoek laat steeds duidelijker een verband zien tussen sekshandel en de productie van porno. De federale wetgeving heeft dit erkent en deelnemers aan de productie van porno hebben dit bevestigd. En hoewel het moeilijk is om exacte cijfers te geven, heeft een anti-mensenhandel centrum recent aangegeven dat tenminste dertig procent van de slachtoffers gebruikt wordt voor de productie van porno.

Beseffen we wel wat we doen? Iedere keer dat een man of vrouw online porno kijkt, dragen we bij aan een cyclus van seksslavernij terwijl we veilig en vertrouwd achter onze computers zitten.

In een andere studie over de relatie tussen prostitutie, porno en mensenhandel bleek dat de helft van bijna negenhonderd prostituees – in negen verschillende landen – gemeld hebben dat er porno van hen gemaakt is. Als we van zo’n onderzoek horen moeten we de context niet uit het oog verliezen. Mannen en vrouwen die genieten van porno creëren de vraag naar meer prostituees, en op hun beurt voedden ze daarmee de sekshandel industrie.

Voor de meeste mensen geldt dat, hoe meer ze genieten van porno, hoe meer ze naar deze vorm van seksuele bevrediging verlangen. Zo een verlangen drijft mannen (en vrouwen) deel te nemen aan fysieke prostitutie of zelfs visuele prostitutie, zodat uiteindelijk ieder huis een “het terrein van de rode lampen” wordt. Porno voedt daarmee de vraag naar prostitutie en verhoogd opnieuw de vraag naar sekshandel.

Beseffen we wel wat we doen? Iedere keer dat een man of vrouw online porno kijkt, dragen we bij aan een cyclus van seksslavernij terwijl we veilig en vertrouwd achter onze computers zitten.

Ongeacht hoe vaak we een rood kruis schrijven tégen de seksslavernij, zolang diezelfde handen blijven klikken op pornografische websites en blijven scrollen door seksuele foto’s en video’s plegen we fraude met ons hart.

Een dagboek dat de John Hopkins Universiteit produceert maakt ook deze verbinding. Het stelt dat er sterke verbindingen zijn tussen porno en vrouwenhandel en dat het terugdringen van porno de sekshandel kan verminderen’.

Het groeiende bewijs is verschrikkelijk. Steeds meer vrouwen die ontsnapt zijn aan de seksuele slavernij getuigen dat porno de seksuele slavernij voedt. Zulke vrouwen zijn vaak gedwongen te poseren op naaktfoto’s en om seksuele handelingen op film te accepteren, terwijl ze moeten doen of ze er van genieten. Je kunt niet genieten van porno zonder ook deel uit te maken van deze cultuur, zonder de seksslavernij en de prostitutie te voeden. Porno is onderdeel van het vraag en aanbod principe van prostitutie en seksslavernij. Het voedt de vraag naar seksslavernij.

Porno net zo weerzinwekkend en walgelijk als een groep mannen die een jonge vrouw verkrachten.

Plant dit diep en stevig in jouw geweten. Omdat de porno wereld de seksslavernij voedt, betekent dit dat als jij geniet van porno je in zekere mate meedoet aan seksslavernij. Dat is zelfs het geval als een persoon die je vol begeerte bekijkt er zelf financieel van profiteert. Het punt is dat alle porno onderdeel is van het wereldwijd systeem dat de vraag naar prostituees voedt, en dus ook de behoefte om seksslavernij.

Hoe zouden mannen zich moeten verhouden tot porno?
Wat betekent het om ‘man’ te zijn? Het is moeilijk om John Piper te verbeteren. Hij omschrijft mannelijke volwassenheid als volgt: ‘In het hart van mannelijke volwassenheid is een gevoel van welwillende verantwoordelijkheid om te leiden, te zorgen voor de ander en om vrouwen beschermen op een passende manier in verschillende vriendschappen.’ Dat is het. Een echte man beschermt vrouwen. Een echte man eert de vrouw op het moment dat hij haar beschermt. Vrouwen en kinderen moeten als eerste in de reddingsboten. Niet in de eerste plaats omdat mannen beter kunnen zwemmen, maar vanwege een diep gevoel van eervolle gepastheid. Een volwassen man voelt instinctief aan dat hij als man geroepen wordt om het voortouw te nemen bij het bewaken van de vrouw waar hij mee samen is.

Het is ongepast, onredelijk en oneervol voor een man om een vrouw of kind te beschadigen. En kijken naar porno hoort in deze categorie, omdat porno vrouwen schaadt. Denk daarom ook eens na over porno vanuit het gezichtspunt van jouw mannelijkheid.

Kun jij het verhaal van het negenjarige meisje Maliha lezen zonder een gevoel van medelijden te krijgen? Zonder dat je een rechtvaardig gevoel van woede ten opzichte van hen die haar onderdrukken bij je boven komt? Er zijn miljoenen verschillende verhalen zoals dat van Maliha, de seksslavin. Als je hoort hoe volwassen meisjes en jonge vrouwen in gevangenschap worden gehouden en zij verkracht worden, maakt dit je dan niet misselijk? Voel jij je dan niet verontwaardigd richting allen die deze meisjes en jonge vrouwen als slachtoffer maken? Dat is precies hoe jij je zou moeten voelen over porno. Porno moet jou hetzelfde gevoel geven als dat je voelt als wanneer je hoort hoe een man een negenjarig meisje verkracht. Porno net zo weerzinwekkend en walgelijk als een groep mannen die een jonge vrouw verkrachten. Als jij een vrouw in een donker steegje zou zien, die verkracht wordt, zou je dan stoppen en jezelf gaan masturberen? Dat is in wezen wat u doet als u naar pornografie kijkt.

Als jij een vrouw in een donker steegje zou zien, die verkracht wordt, zou je dan stoppen en jezelf gaan masturberen?

Als je geniet van porno, dan neem je deel aan seksslavernij. De porno-industrie misbruikt vrouwen en kinderen door het aanwakkeren van prostitutie en slavernij. Eerzame mensen beschermen vrouwen en kinderen. Eervolle mannen misbruiken geen vrouwen en kinderen.

Conclusie

Er zijn dus zeven redenen waarom je niet moet genieten van porno:

1) Het brengt je naar de hel
2) Je verheerlijkt God niet met jouw lichaam
3) Het is een giftig en verraderlijk plezier
4) Het is onzin waarmee jij jouw leven verspeelt
5) Het verraadt jouw vrouw en kinderen
6) Het vernietigt jouw leven en geweten
7) Het stimuleert de seksslavernij

Vader, ik dank U dat Uw genade ons leert om onze goddeloze en wereldse begeerten te verzaken, zoals het genieten van porno. Dank U dat Uw genade ons in staat stelt om een gedisciplineerd, rechtvaardig en godvruchtig leven te leiden in onze huidige tijd. Dat lukt als we blijven uitzien naar onze gezegende hoop, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Hij, Die Zich voor ons gaf om ons te verlossen van onze zonden zoals porno. Hij zuivert en heiligt ons om een volk te zijn voor U, ijverig in goede werken. Wij hebben Uw genade nodig. Geef ons de genade om niet (langer) te genieten van porno, maar om in plaats daarvan onze volle tevredenheid in U te vinden. Amen.

Meer toerusting