23 november 2018

100.000 uur – 8 doelen voor jouw carrière

Wat ga ik doen met mijn leven?

Het is een van de grootste vragen voor de meeste jongeren, vooral tijdens en na onze middelbare schoolperiode. De concrete vraag is: “Wat ga ik voor de kost doen?” Als je het rekensommetje uitrekent: 50 uur x 50 weken x 40 jaar – dan realiseer jij je dat we het over 100.000 uur hebben. De echte vraag is dan: “Wie wil ik zijn?”

Bij deze geef ik je acht doelen die iedere christen in zijn of haar carrière zou moeten aansturen. Word als het ware verliefd op deze ambities en je werk zal vervolgens veel vrucht dragen voor Christus, ongeacht wat je vakgebied ook is.

1. Streef ernaar om alles in het teken van God te doen

Alles wat God doet, gaat over God. Hij zegt: “Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.” (Jesaja 48:11). Zijn passie voor Zijn eigen glorie inspireert alles wat Hij doet, inclusief het liefhebben en redden van zondaren; het uitstellen van Zijn toorn, zodat we gered kunnen worden (Jesaja 44: 22-23).

De echte vraag is: “Wie wil ik zijn?”

En vervolgens roept Hij alle verlosten ertoe op om alles wat ze doen te doen voor Zijn glorie. “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korinthiërs 10:31). Wat je ook doet: privé of publiek, ontspanning of beroepsmatig, op zondag of op maandag. Gods grootste werk in deze wereld is om Zichzelf er geweldig uit te laten zien in de ogen van alle mensen. En Hij wil dat dit ook de hartslag en het doel is van jouw leven. Dat het je roeping is, waar jij dan ook werkt: dat mensen je goede werken zien en jouw God daar de eer voor zouden geven (Mattheüs 5:16; 1 Petrus 2:12).

2. Streef ernaar om Gods werk te doen

Als de enige categorie die je hebt om te werken voor de Heere het kerkelijke werk is, dan duurt het niet lang voordat je jouw beroep losmaakt van wat het doel in je leven is: om alles in het teken van God te doen. Besef daarom goed dat al het werk wat gedaan wordt het werk van God is – het is door Hem voorbereid, het wordt uitgevoerd door het geloof in Hem en het wordt vóór Zijn aangezicht gedaan en tot Zijn eer.

De boekhouding van de accountant, de programmering van een ontwikkelaar, het lunch klaarmaken door een moeder; het zijn allemaal de werken van God. Al gepland door Hem lang no voor jouw eerste werkdag begon. Al je goede werken, betaald en onbetaald, werden voorbereid voor jou, zodat je erin zou wandelen (Efeziërs 2:10). Waar je werkt is lang niet zo belangrijk als waarom je werkt.

Je werk is Gods werk, omdat je het zonder Hem niet zou kunnen doen. Niets, je beroep of wat dan ook, zal God behagen als het niet in geloof wordt gedaan. Iets in geloof doen betekent daadwerkelijk vertrouwen op Jezus en Hem koesteren in je leven. Paulus zegt: “Alles wat niet uit geloof voortkomt, is zonde” (Romeinen 14:23). De route van de buschauffeur. de nauwkeurigheid van de chirurg en het advies van de conciërge, het is allemaal het werk van de Heere wanneer het gedaan wordt met vertrouwen in Hem. Om van Hem alle kracht, wijsheid en hoogbegaafdheid te verwachten.

Waar je werkt is lang niet zo belangrijk als waarom je werkt.

En dit werken doe je voor God, want je werkt ten diepste voor niemand anders dan voor Hem. “Alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.” (Kolossenzen 3:23-24). Dit is geen stukje overgeestelijk advies om psychologische obstakels in je werk te overwinnen. Nee, als je van Jezus houdt dan dien je Hem in al jouw werk, van welke soort dit dan ook is.

3. Streef ernaar om jouw vreugde in God te vinden, niet in geld

Je bent geschapen om God te kennen, Hem lief te hebben, Hem zichtbaar te maken door jou heen en van Hem te genieten (Psalm 37:4). Maar er zijn nog duizend andere dingen die strijden om die plaats in jouw hart en jouw prioriteiten. Misschien is geen dodelijker afleiding subtieler dan jouw carrière (of: het succes, de roem en het geld dat het oplevert). Met een investering van 100.000 uur in je leven heeft jouw werk hoe dan ook heel veel aandacht. Niemand kan echter God én geld liefhebben (of: succes, erkenning, perfectionisme of promotie). Dit zijn niet slechts adviezen om een goede gezondheid te behouden. De combinatie om te streven naar God én geld, het is onmogelijk (Mattheüs 6:24).

Je verslaat deze bedreigingen voor je ziel door volledig tevreden te zijn in en met God. Jesaja schrijft: ” aarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.” (Jesaja 55:2). Iemand die zo eet – die zichzelf voedt met alles wat God voor altijd voor hem is – die zal zijn leven niet verkwisten door naar mooiere dingen of hogere stappen op de ladder van het bedrijfsleven te streven. Misschien zal God je dit of dat wel in je werk geven, maar het zal niets betekenen in vergelijking met wat je van Hem ontvangt (Johannes 4:34). En zó van God houden zal je leiden naar allerlei goede beslissingen over waar je gaat werken en wat je gaat doen met het geld dat je verdient en de invloed en status die je krijgt.

4. Streef ernaar om de wereld te verwarren

Met Paul doe ik een beroep op jou, als toekomstige werkgever of werknemer, ” om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” (Romeinen 12:1). Je leven – jouw hele leven, inclusief je werk – het is een daad van aanbidding. Op welke manier? Lees de volgende zin in Romeinen 12: “Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2).

Werk je op een manier die overeenkomt met deze wereld? Of op een manier die het verwart? Geestvervulde volgelingen van Jezus moeten duidelijk te onderscheiden zijn van mensen die onze Heere niet kennen en niet liefhebben. Verander de centrale realiteit van jouw leven, en alle andere dingen in je leven moeten dan wel mee veranderen. In ieder geval op zo een manier dat het mensen opvalt en ze er vragen over stellen (1 Petrus 3:15).

Dus moeten we heel bewust over elk gebied van ons leven nadenken – thuis, huwelijk, eten, kopen, werken – het zijn allemaal ‘verkeersborden’ van de leven-gevende boodschap van het Evangelie. We willen dat de wereld dusdanig in de war raakt vanwege onze manier van leven, werken en uitgeven dat ze gaan vragen wat de hoop is die ons drijft.

5. Streef ernaar om voor jouw gezin te zorgen

Dit doel vinden de meeste mensen vanzelfsprekend. Ik (en mijn familie natuurlijk ook) moeten eten; daarom moet ik werken. Zelfs binnen de veiligheid en vrijgevigheid van de kerk zegt Paulus: “Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.” (2 Thessalonicenzen 3:10). God heeft een wereld gemaakt waarin we overleven door op een tastbare, verhandelbare manier bij te dragen aan de samenleving. We leven door geloof en dat betekent dat we eten door te werken.

Het grootste deel van de wereld neemt dit als vanzelfsprekend aan, maar God-liefhebbende, geld-vrezende mensen kunnen dit aspect over het hoofd zien. We dienen een God Die zorgt (Lukas 11:10-13, Jakobus 1:17). En we zien Zijn zorgende liefde voor ons als we diegenen die ons zijn toevertrouwd verzorgen. Dingen zoals plannen, budgetteren en sparen zijn geen ongelovige handelingen. In feite zal dat soort rentmeesterschap God enorm verheerlijken als ze in liefde voor Hem en je gezin worden gedaan.

Het is belangrijk om te zeggen dat het zorgen voor je gezin niet hoofdzakelijk draait om geld. Vaders en moeders moeten voor elkaar en hun kinderen zorgen op duizend-en-een onbetaalde manieren. Om geestelijk en emotioneel te zorgen voor de ander kan zelfs betekenen dat je een inkomen of promotie opzij zet, in ieder geval voor een bepaalde periode. Het principe is om op zo een manier voor je gezin te zorgen dat het mensen heenwijst naar Gods zorg in Jezus voor ons.

6. Streef ernaar om anderen te zegenen

Voor de glorie van God, zou je er naar moeten streven om voor jezelf te zorgen, maar daar zou het niet moeten eindigen. God heeft veel in gedachten voor de besteding van jouw geld dan alleen het kopen van eten voor je gezin, de huur betalen en benzine tanken. “Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.” (Efeziërs 4:28). Paulus zei niet: “Zodat hij niet van anderen hoeft te stelen.” Nee, goddelijk werk doen is niet enkel gericht om voor jezelf te zorgen. Echt christelijke carrières, in welke sector dan ook, voorzien ook in de behoeften van anderen.

De belofte die we van Jezus hebben, is: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.” (Handelingen 20:35). We zijn zo kortzichtig door voor onszelf zegeningen te zoeken door deze te verdienen en vast te houden. Jezus belooft dat we beter af zijn – echt beter af – wanneer we ophouden met alles voor onszelf te houden en ons los te laten door aan anderen te geven. Dus we bidden, interviewen, onderhandelen, ondertekenen contracten met dit doel voor ogen: om zo regelmatig en concreet onze rijkdom te kunnen delen met anderen (1 Timotheüs 6:18).

7. Streef ernaar de gemeente te bouwen en te beschermen

God redt de wereld door de kerk (Efeziërs 3:10). Het is Zijn enige manier om de boodschap van het Evangelie naar alle werkplaatsen en alle mensen over de hele wereld te brengen. Er is geen ‘plan B’, niet een strategie die nog niet is ontdekt die in de plaats van de kerk zou kunnen komen. En onze overwinning door de kerk is zeker (Mattheüs 16:18), dus iedere ware investering daarin zal nooit tevergeefs zijn.

Denk er tijdens het werk over na op welke manier jij met jouw gaven de plaatselijke gemeente het beste kunt dienen.

Al ons werk zou een bijdrage moeten leveren aan die grote zaak: de kerk doen groeien en laten vermenigvuldigen om zo Gods kinderen thuis te laten komen dankzij het goede nieuws van Jezus Christus. De kerk is een lichaam dat bestaat uit veel leden die van elkaar afhankelijk zijn, zoals ogen, handen en benen (1 Korinthiërs 12:12-26). Als je Jezus volgt, ben je een deel van dat lichaam. Als je in Christus bent, kun je niet beslissen of je een deel van Zijn lichaam bent. Je kunt wel beslissen of je er actief en gezond onderdeel van uitmaakt.

Als je dat niet bent, zal de kerk lijden. Het zal de unieke geschenken missen die God jou heeft gegeven om haar te dienen. Het kan onderwijs geven, pastorale gesprekken voeren, financiële administratie bijhouden, begroeten bij de ingang van de kerk, het koken of autorijden voor gemeenteleden of duizend andere dingen zijn. Denk er tijdens je werk eens over na op welke manier die 100.000 werkuren de plaatselijke gemeente het meest kunnen dienen.

Verbazingwekkend genoeg wordt het werk van de kerk uiteindelijk niet zozeer gedaan door voorgangers, maar door leken. De herders zijn er “om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeziërs 4:12). Pastors rusten jou en mij uit om het echte werk te doen. Dat suggereert dat je net zo – misschien zelfs meer – betrokken bent bij de missie van de gemeente wanneer je niet door de kerk wordt betaald. Dat maakt elke liefhebber van Jezus die niet beroepsmatig in de kerk werkt van ongelooflijk belang voor het Koninkrijk.

8. Streef ernaar om te werken voor wat blijft bestaan

Ten slotte, werk voor wat blijft bestaan. Houd in gedachten dat dit leven kort is en dat alles wat niet voor Christus is gedaan tevergeefs zal zijn. Tart de bedrieglijke gedachte dat we in dit leven alles moeten opbouwen en verwerven. Jezus zegt: “Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. “(Johannes 6:27). En nogmaals: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen” (Mattheüs 6: 19-20).

Dit betekent niet noodzakelijk dat je alleen maar expliciet christelijke dingen moet doen. Onthoud dat al het werk is Gods en kan Hem verheerlijken. Het betekent wel dat dingen die om egoïstische en zondige redenen worden gedaan niet zullen standhouden. We willen dat de investeringen die we doen met onze tijd, geld, creativiteit en talenten dat het investeringen zijn die doorgaan tot in de eeuwigheid. En dat zal zo zijn als ze de grootsheid en goedheid van onze God schitterend laten zien, of het nu heel expliciet in een bediening plaats vond of meer subtiel op een seculiere werkplek.

100.000 kansen

In feite geldt voor de meesten van ons dat die bediening die Jezus het meest verheerlijkt geen ‘bediening’ wordt genoemd.

Als deze acht doelen hierboven jouw doelen zijn, dan zijn er 100.000 (en meer) goede manieren om je 100.000 uur te besteden. En voor de overgrote meerderheid van deze uren zal betekenen dat je er niet voor wordt betaalt om Christus te verkondigen. Besef goed dat beroepsmatige, christelijke bediening niet de enige optie is om God te dienen. In feite geldt voor de meesten van ons dat die bediening die Jezus het meest verheerlijkt geen ‘bediening’ wordt genoemd.

Misschien geven de 100.000 uur je de mogelijkheid om der kerk op strategisch vlak te dienen. Of ben je toegerust om de kerk op een unieke manier te dienen (technisch, communicatief, onderhoud, etc.), of ben jij in jouw netwerk omringt met nog niet-gelovige mensen met wie jij op een hele natuurlijke manier het Evangelie kunt delen. Sta open voor de specifieke roeping van God voor jouw leven tot het ambt van predikant, maar denk niet dat dit de enige optie is voor een effectieve, trouwe en vruchtbare bediening.

Of je nu preken schrijft aan een bureau, bureaus verkoopt, bureaus in elkaar zet of het hout zaagt waar een bureau van wordt gemaakt, God kan jouw op een unieke en krachtige manier gebruiken voor Zijn doel met deze wereld!

Meer toerusting