14 februari 2020

Zes tips als je met sceptici over Christus wilt spreken

Het evangelie delen met sceptici is niet eenvoudig. Behalve dat je je publieke reputatie op het spel zet, word je gedwongen geconfronteerd met je diepste geloofsovertuigingen. Je opvattingen zullen worden uitgelachen en je toewijding geminacht. Tenzij je stevig genoeg in je schoenen staat, zul je in de verleiding komen om je overtuigingen af te zwakken voor geloofwaardigheid. W

Een groot deel van deze verleidingen komt voort uit een gebrek aan vertrouwen in het evangelie en een verkeerd begrip van wat het evangelie delen met sceptici inhoudt. Veel mensen denken dat evangelisatie gericht aan sceptici alleen apologetiek omvat, maar die gedachte is te beperkt.

In iedere setting zou evangelisatie een verkondiging van wat het evangelie is moeten omvatten, alsook een verdediging tegen bepaalde bezwaren, aanvallen op en misverstanden ten aanzien van het evangelie. Zonder zo’n gebalanceerde aanpak zul je in de verleiding komen afstand te doen van een bijbels fundament in een poging om een vage gemeenschappelijke basis te vinden.

Wat is dan wel de beste manier om het evangelie met sceptici te delen? Volgens mij moet een antwoord op deze vraag aan de volgende zes voorwaarden voldoen:

1. Presenteer de waarheid als kenbaar

Christenen kunnen gemakkelijk geïntimideerd raken wanneer zij het evangelie delen met intelligente mensen. Dit zou niet het geval moeten zijn, omdat als het gaat om het beschrijven van de werkelijkheid, het christelijke wereldbeeld meer biedt dan de meeste mensen beseffen.

Bedenk eens hoe we basiswetten van de logica toepassen in onze dagelijkse gesprekken. De wet van non-contradictie, bijvoorbeeld, wordt regelmatig gebruikt bij het beoordelen van waarheidsclaims. Iets kan niet waar én onwaar zijn op hetzelfde moment en op dezelfde manier. Maar heb je ooit bedacht hoe een naturalistisch wereldbeeld zo’n wet kan onderbouwen? Hoe kan eeuwige, hersenloze, en onpersoonlijke materie logische wetten produceren die onze gedachten sturen?

Ook Charles Darwin zelf betwijfelde al of hij zijn eigen gedachten wel kon vertrouwen als zijn brein niets meer was dan een product van de evolutie. Hij leek zich zorgen te maken dat, als de natuur het enige is wat er is, er geen zekerheid kan zijn dat ons brein gericht is op waarheid en onze gedachten betrouwbaar zijn.

Apologeten hebben deze zwakte van het wereldbeeld steevast benadrukt. C.S. Lewis beweerde dat dit probleem een tegenstrijdigheid is in het naturalistisch wereldbeeld. G.K. Chesterton noemde het “de gedachte die alle gedachten stopt.”

Alleen het christendom biedt een redelijke verklaring voor rationaliteit. Zelfs argumenten tegen God veronderstellen logische wetten die alleen ergens op slaan als er een eeuwige, intelligente en persoonlijke Schepper is. De Bijbel geeft zin aan de wereld waarin wij leven en biedt een fundament voor rationele discussie.

2. Presenteer God zoals Hij Zichzelf openbaart

Als we ons begrip van God afzwakken om het evangelie meer aanlokkelijk te maken, dan komen we erachter dat we uiteindelijk niet meer echt bezig zijn met evangelisatie. We zijn slechts bezig met de marketing van een god van ons eigen verzinsel. We proberen mensen over te halen met een vaag beeld van een machteloze godheid.

Alleen het christendom biedt een redelijke verklaring voor rationaliteit.

Probeer God niet af te zwakken om hem beter te kunnen verkopen. Propageer geen afgoderij. Presenteer de soevereine God van de Bijbel als de sleutel tot begrip van het verhaal van de mens.

3. Presenteer Christus als de Redder

Het verhaal van de mens is bevlekt met schuld, schaamte en spijt. Ook al ontkennen sommigen de realiteit van God, toch kunnen zij praktisch gezien het bestaan van schuld niet ontkennen. Wanneer we aan sceptici het evangelie verkondigen, doen we een beroep op hun aangeboren kennis van God, en hun besef van morele schuld.

Schuld is echter slechts een symptoom. Zonde en scheiding van God zijn de ware problemen — en genade is de enige remedie. Onze evangelieverkondiging zelfs aan de slimste scepticus, zou dus moeten beginnen en eindigen met een eenvoudige presentatie van het evangelie. Je kunt het nooit beter zeggen dan dat wat Jezus zei over zichzelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Joh 14:6). Doe nooit afstand van je verantwoordelijkheid om het evangelie te delen. Onze argumenten kunnen in en op zichzelf niemand redden Dat kan alleen Jezus.

4. Presenteer de Bijbel als gezaghebbend

Elk boek dat je bezit zal het uiteindelijk moeten afleggen, behalve één. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard (Heb. 4:12). Als je met sceptici in gesprek gaat, degradeer de Bijbel dan niet tot een duister boek of tot een boek als alle andere boeken. Je bent niet Gods redacteur, je bent zijn woordvoerder. Hij zit niet te wachten op je herzieningen, het boek is al ter perse gegaan.

Je bent niet Gods redacteur, je bent zijn woordvoerder. Hij zit niet te wachten op je herzieningen, het boek is al ter perse gegaan.

Dit betekent niet dat ieder argument een preek moet zijn of een bijbelcommentaar. Maar doe geen concessies aan de betrouwbaarheid van de Bijbel, noch met woorden, noch metterdaad, om zo tegemoet te komen aan de bezwaren van sceptici. Wanneer je evangeliseert, herinner jezelf er dan aan waaraan je je autoriteit ontleent.

Je bent waarschijnlijk tot geloof gekomen toen iemand de Bijbel opende en eenvoudigweg het evangelie met je deelde. Twijfel er niet aan dat de kracht van het evangelie, op gezag van Gods openbaring, hetzelfde kan doen bij diegenen aan wie jij het evangelie verkondigt (Rom. 1: 16; 1 Kor. 1:18).

5. Vertel dat wedergeboorte noodzakelijk is

Bijna iedereen die ik ken die actief is in evangelisatie begrijpt de noodzakelijkheid van het werk van de Geest om tot bekering te brengen. Ik heb nog nooit een apologeet ontmoet die geloofde dat zijn argumenten, in en van zichzelf, iemands hart zouden kunnen veranderen. Ik heb echter veel mensen ontmoet die vurig bidden dat God hun bescheiden pogingen wil gebruiken om bepaalde intellectuele bezwaren weg te nemen. Toch hebben ze met evenveel passie gebeden om de Geest, dat Hij zou overtuigen met de waarheid van het evangelie.

Aan iemand over Jezus vertellen — dus ook aan sceptici — betekent dat je het licht van het evangelie laat schijnen in de duisternis van Satans domein. Als je het uit eigen kracht doet, zul je falen. Evenals de apostel Paulus bidden we voor ons publiek, zodat de ogen van hun hart verlicht mogen worden om de schoonheid te zien van de genade van het evangelie (Ef. 1:18). Zonder het werk Gods Geest is ons werk tevergeefs.

6. Stel jezelf nederig op

Er is niets erger dan een arrogante apologeet of een onnodige scherpe evangelist. Het maakt niets uit hoeveel gelijk hij of zij heeft. Een neerbuigende houding helpt niet.

Een arrogante houding kan worden verholpen door het bekendste vers over geloofsverdediging serieus te nemen: “erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect” (1 Petrus 3:15-16).

Als we christelijke waarheid presenteren, dan wijzen we anderen op Jezus, de vleesgeworden waarheid en genade. Wanneer we Christus als Heer erkennen, en wanneer wij nederig zijn, dan hebben we het juiste beginpunt gevonden voor evangelisatie aan sceptici. Wanneer we Gods soevereiniteit begrijpen, het gezag van de Bijbel erkennen, en onze afhankelijkheid van Gods Geest vanwege onze gebrokenheid, dan zijn we goed op weg met God-erende evangelisatie aan atheïsten en agnosten.

Meer toerusting