23 april 2018

Waarom lid worden van een gemeente?

Eén van de meest contra-culturele dingen die je kunt doen, is een betrokken lid worden van een betrouwbare, plaatselijke kerk.

In onze vluchtige en vrijblijvende tijd zijn niet-christenen noch christenen van nature geneigd om ergens te wortelen en langdurige, objectieve toezeggingen te doen voor het welzijn van anderen. Wij willen onze mogelijkheden open houden en bovenal willen we onze eigen keuzevrijheid houden in plaats van het sluiten van een verbond voor de lange termijn en het omarmen van een kader voor het echte leven in alle hoogte- en dieptepunten.

Maar wat als je tegen de stroom ingaat en deel wordt van de oplossing van het moderne probleem van vrijblijvendheid? Wat als je in opstand komt en lid wordt van een bijbelgetrouwe, Evangelie-koesterende, plaatselijke kerk, en daaraan je loyaliteit en betrokkenheid geeft?

Heeft de Bijbel het überhaupt over lid worden?

De meesten van ons trekken op een gegeven moment onze wenkbrauwen op als het gaat over het concept van kerklidmaatschap. ‘Lidmaatschap’ – Waar zien we dat in het Nieuwe Testament? Is het echt noodzakelijk om lid te worden van een kerk? Kan ik niet alles wat ik nodig heb als christen krijgen door een reguliere kerkganger te zijn?

Het is waar dat het Nieuwe Testament geen directe argumenten geeft voor ons moderne concept van lidmaatschap. De verspreiding van het Evangelie in de heidense en voor-christelijke tijd was een andere situatie dan vandaag in onze steeds meer post-christelijke samenleving. De complexiteit van het leven twee millennia later maakt het behoren tot een kerk even moeilijk en net zo belangrijk als ooit tevoren. We zijn niet alleen minder geneigd om duidelijke toezeggingen te doen, maar onze steden en gemeenten zijn ook veel groter en de kerkopties meer divers.

Maar of je het nu lidmaatschap, partnerschap of iets anders noemt, het Nieuwe Testament veronderstelt een vorm van toegewijde, verantwoordelijke verbondenheid als een realiteit voor elke ware volgeling van Jezus. Elke christen heeft een duidelijke plaats van lokale verbondenheid. Door gedoopt te zijn, ben je deel van een bepaald lokaal lichaam.

‘In het Nieuwe Testament’, merkte John Piper op, ‘is het jezelf afsluiten van een plaatselijke gemeente gelijk aan het jezelf afsluiten voor Christus.’

Zes redenen om je te vestigen

Hier zijn dan zes van de vele redenen om tegen de vrijblijvende stroom in te gaan en je te vestigen en deel te nemen aan een bepaalde plaatselijke kerk en zo betrokken mogelijk te zijn bij het kerkleven.

1. Je eigen zekerheid

Toegelaten worden tot het lidmaatschap van een bijbelgetrouwe, verantwoordelijke kerk geeft bevestiging en versterkt het vertrouwen dat je geloof echt is, dat het niet een privé, zelfverzonnen geloof is, maar een deel van het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. (Judas 1:3)

Jezus gaf zijn kerk de sleutels van het koninkrijk van de hemel en volgens Mattheüs 16:19, en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Het is geen kleinigheid voor een solide plaatselijke kerk om je belijdenis van het geloof geloofwaardig te vinden en je levensstijl en gedrag niet te diskwalificeren, maar je te accepteren als lid van de kerk.

Er is meer genade te vinden in dit, voor onze zekerheid, dan de meesten van ons weten.

2. Het welzijn van anderen

Dit is waarschijnlijk de reden om lid te worden van een kerk die het meest over het hoofd wordt gezien. In onze ik-gerichte neiging kijken we naar de redenen die rechtstreeks verband met ons houden, maar zien we over het hoofd hoe onze lidmaatschap betrekking heeft op anderen.

Ergens toebehoren legt een basis van waaruit we een betrouwbare zorg voor anderen kunnen zijn. Er zijn twee kanten aan lid zijn van een kerk en we kunnen anderen niet verantwoordelijk houden voor een verbond voor hun welzijn waaraan we zelf niet deelnemen.

Ware liefde is niet alleen zichtbaar in genegenheid en actie, maar ook in trouw. Wij hebben onze broeders en zusters in Christus niet volledig lief als we onze trouw niet aan hen beloven als we met hen een verbond sluiten in het plaatselijke kerkleven. Liefde zegt niet: ’Ik houd van deze mensen, maar hoef niet verbonden met hen te zijn.’ Integendeel, ’ik houd genoeg van deze mensen om een verbond met hen te sluiten.’

Het christelijke leven leiden in gemeenschap is meer dan alleen losse verenigingen, maar verbonden zijn aan elkaar, er voor elkaar zijn wanneer het leven moeilijk wordt, in ziekte en verdriet.

3. Je eigen welzijn

Aan de andere kant is het voor je eigen bestwil om anderen te hebben die voor je zorgen in Christus. En de mensen die op de lange termijn het beste voor je kunnen zorgen zijn diegenen die zich erop toeleggen.

Deelnemen aan de kerk maakt je ook formeel deel van de kudde die voorgangers en oudsten van de kerk herderlijk moeten leiden (1 Petrus 5:2) en waaraan ze zorgvuldig aandacht moeten besteden (Handelingen 20:28). Het is voor je eigen bestwil dat er aan je gedacht wordt en er voor je wordt gezorgd door de kerk.

4. Het welzijn van jouw leiders

Daaraan verbonden is de duidelijkheid voor de leiders over wie er bij het erfdeel horen (1 Petrus 5:3), die in het bijzonder zijn geroepen om te dienen of te leiden.

Met andere woorden, formeel lid worden van de kerk helpt de dominees en ouderlingen om hun werk te doen. Hoe kunnen zij ‘de kudde’ leiden als zij niet weten wie daar wel en wie daar geen deel van uitmaken?

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om je leiders te respecteren en waarderen (1 Thessalonicenzen 5:12-13) en hen te eren (1 Timotheüs 5:17) en hen te gehoorzamen en te dienen (Hebreeën 13:17) zonder jezelf met hen te identificeren en het lidmaatschap dat hen in staat stelt om te weten hoe het beste te zorgen voor diegenen die onder hun leiding vallen.

5. Het welzijn van ongelovigen

Een andere goede reden om lid te zijn van een kerk is het welzijn van hen die nog niet lid zijn – en ook voor hen die Jezus nog niet kennen. Want wij laten Christus beter zien als we onderdeel zijn van een toegewijde, stabiele gemeenschap. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt (Johannes 13:35).

Een eenzame christen is niet de beste getuige van Christus. Integendeel, iemand die gevestigd is, een huis heeft en onderdeel is van een solide verbondsgemeenschap die ondersteuning biedt, is het beste bereid om anderen in het koninkrijk te trekken.

Een community wordt steeds belangrijker in onze getuigenis van vandaag. Als christenen die echt trouw zijn aan de stem van Christus zichzelf meer en meer vinden in de minderheid van de samenleving, hebben we andere gelovigen nodig die ons erop wijzen dat wij niet de enigen zijn met onze ogenschijnlijke vreemde opvattingen, zowel in de geschiedenis als vandaag de dag. En de hele gemeenschap samen zet Christus beter in het licht dan enkele individuele christenen.

Dit gebeurt het beste niet bij voorbijvliegende, onvaste verenigingen, maar in diepgewortelde, langdurige, samenlevende relaties in deze tijd beproefde opstelling genaamd ‘de plaatselijke kerk,’ opgericht en gehandhaafd in de wijsheid en de macht van Jezus zelf.

6. Jouw eigen volharding

Tot slot, een verbond sluiten met anderen om je niet van het Evangelie af te laten dwalen, zonder veel moeite te doen om je terug te brengen, kan op een dag van onschatbare waarde blijken voor uw volharding in het geloof. En uw eeuwigheid met Christus is boven alles, zoals Jezus zei: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden (Mattheüs 24:13).

In een goed kerkelijk verbond leggen we ons een juk op ter verantwoording met gezond verstand, in het geval dat op een dag de zonde voet aan de grond krijgt in ons hart en ons blind maakt voor de waarheid. Kerkdiscipline is moeilijk, maar zó goed. Het doel is altijd herstel, en God is vaak blij met deze moeilijke middelen om Zijn genade uit te storten.

Broeders, als iemand onder jullie van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, laat hem dan weten dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. (Jakobus 5:19-20)

Meer toerusting