31 maart 2014

Vissers van mensen

Jezus zei: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken!’ (Mattheüs 4:19) Dat waren de enige woorden van Jezus. Direct lieten Petrus en de andere nieuwe discipelen hun spullen voor wat zij waren en gingen Jezus volgen. Ze lieten hun werk, hun netten achter, hun schepen en hun families, … ze volgden Jezus onmiddellijk.

Het is een bekend gedeelte dat we misschien wel lezen zonder dat het echt tot ons doordringt. Vissers van mensen. Om misverstanden te voorkomen: het gaat niet om mensen ’te vangen’, in de betekenis van zieltjes te winnen. In het Grieks betekent het werkwoord ‘vangen‘ ‘in leven houden of ‘tot leven brengen‘. De betekenis van Jezus‘ woorden is dus eigenlijk: eerst stonden jullie eigen belangen op de eerste plaats, maar vanaf nu moet jullie belangstelling uitgaan naar andere mensen. Er is eerbiedig gesproken ook werk voor de Heere. Het woord ‘maken’ is namelijk ook een werkwoord. Jezus zal ons vissers van mensen maken. We moeten ons bekeren van wat we geweest zijn en ons verheugen in wat we in de toekomst zullen zijn. Wordt niet bang of ontmoedigd; maar laat deze verantwoordelijkheid je dichter bij de Heere brengen.

‘Kom, en volg Mij!’ zegt Jezus hun. Kijk om naar je medemens: naar hun zorgen en wensen, hun angsten. Volg Jezus in Zijn afgezonderde leven. Als je niet het kruis opneemt en ingaat tegen deze goddeloze wereld kun je geen visser van mensen voor Jezus worden. De discipelen werden geacht naar Hem te komen en met Hem te leven. Ze waren elke dag met Hem verbonden en ontvingen dagelijks uitleg van de woorden die Hij sprak. Ze waren dienaren, maar ook vertrouwde vrienden. Ze hoorden Zijn gebeden en zagen Zijn wonderen. Aan Jezus’ voeten kunnen we leren dat de kunst van het vissen van mensen het leven met Christus is. Het is de beste opleiding voor een mensenvisser.

‘Kom, en volg Mij!’ Jezus roept ons ook vandaag bij onze naam om zorg te dragen voor mensen, dichtbij en ver weg, om God door onze zorg voor hen geloofwaardig te maken, om hen het Evangelie te vertellen. Talloze mensen dreigen te verdrinken, sommigen in materiële of financiële zekerheden, anderen in de totale onwetendheid van wie God is. Hoeveel dreigen er te verstikken in eenzaamheid, in de zinloosheid van het leven?

En jij, als je dit artikel leest: je bent onderdeel van een grote mensenzee die krioelt van mensenzielen. Allemaal onderweg naar de eeuwigheid! En jijzelf, die alles al hebt; kun je ook alles en jezelf achterlaten om Jezus te volgen? Of ben je juist bang om alles los te laten en ben je meer gericht op de zekerheden van het tijdelijke leven? Dat is de rede dat er zoveel dode vissen op het strand liggen en dat er nog zoveel vissen vast zitten in de netten van verslavingen…

Ken je Hem zelf nog niet? Ga dan vandaag nog naar Hem toe! Hij stuurt je niet weg. In Johannes 6:37b zegt de Heere Jezus namelijk: ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen!’ En ook 1 Johannes 1:9 is duidelijk: ‘Belijden we onze zonden, dan zal Hij, Die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.’ Vraag Hem om te helpen om voorbij je eigen zwakheden te zien op Hem. Vraag het geloof en de moed om Jezus na te volgen en anderen over Hem te vertellen. Dank God dat we door de dood en opstanding van Zijn Zoon vergeving van zonden kunnen ontvangen. Blijf dicht bij de Heere en Hij zal elke stap die je zet tot zegen maken.

Volg de Heere Jezus met die intentie!

Meer toerusting