27 mei 2015

Verspil je leven niet!

Sinds 11 september 2001 ben ik duidelijker dan ooit gaan zien hoe belangrijk het is om uitdrukkelijk te roemen in de voortreffelijkheid van Christus, Die stierf voor zondaren en opstond uit de dood. Christus moet expliciet genoemd worden in als ons spreken over God. In deze tijd van pluralisme zal het niet werken om op vage manieren over Gods heerlijkheid te spreken. God zonder Christus is geen God. En een niet-God kan de ziel niet redden of verzadigen. Het volgen van een niet-God – wat zijn naam ook is, wat zijn godsdienst ook is – zal een verspild leven zijn. God-in-Christus is de enige ware God en de enige weg naar vreugde.

Om ons tot het hoogste en meest duurzame geluk te brengen, maakte God Zijn Zoon Jezus Christus tot een bloedige vertoning van onschuldig lijden en dood. Dit is wat het kost om ons te redden van een verspild leven. De eeuwige Zoon van God heeft, ‘hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn, maar Hij heeft Zichzelf ontledigd, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood’ (Filippenzen 2:6-8).

Alles is voor Hem gemaakt

Deze Jezus was en is een echt bestaand historisch mens in wie ‘heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont’ (Kolossenzen 2:9). Omdat Hij ‘God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God’ is, zoals de oude geloofsbelijdenis van Nicea zegt, en omdat Zijn dood en opstanding de centrale daad is van God in de geschiedenis, is het niet verwonderlijk dat de Bijbel zegt dat alle dingen door Hem en voor Hem geschapen zijn (Kolossenzen 1:16). Voor Hem! Dat betekend voor Zijn glorie.

Sinds het verlossende werk dat Jezus als Mens op aarde deed, wil God verheerlijkt worden door zondaren die de opgestane God-Mens, Jezus Christus, verheerlijken. Zijn bloedige dood is het verblindende middelpunt van Gods heerlijkheid. Er is geen weg naar de heerlijkheid van de Vader dan door de Zoon. Alle beloften van vreugde in Gods tegenwoordigheid, en van lieflijkheden aan Zijn rechterhand, komen alleen tot ons door het geloof in Jezus Christus.

Als wij Hem verwerpen, verwerpen we God

Jezus is de doorslaggevende waarheidstest voor alle mensen en alle religies. Hij zei het duidelijk: ‘Wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft’ (Lukas 10:16). Mensen en religies die Jezus verwerpen, verwerpen God. Kennen andere religies de ware God? Dit is de test: verwerpen ze Jezus als de enige Redder van zondaren, Die gekruisigd werd en door God weer werd opgewekt uit de dood? Als ze Hem verwerpen, kennen ze God niet op een zaligmakende manier.

Dat is wat Jezus bedoelde toen Hij zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6). Of toen Hij zei: ‘Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft’ (Johannes 5:23). Of toen Hij tegen de Farizeeën zei: ‘Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben’ (Johannes 8:42).

Als we de heerlijkheid van God willen zien en daarvan willen genieten, moeten we Christus zien en van Hem genieten. Want Christus ‘is het Beeld van de onzichtbare God’ (Kolossenzen 1:15). Anders gezegd, als we de heerlijkheid van God willen omhelzen, moeten we het Evangelie van Christus omhelzen. De reden hiervoor is niet alleen dat we zondaren zijn en een Verlosser nodig hebben Die voor ons sterft, maar ook dat deze Verlosser Zelf de meest volledige en verrukkelijke manifestatie is van Gods heerlijkheid. Hij kocht onze onverdiende en eeuwige gelukzaligheid. Hij wordt voor ons onze alles verdienende, eeuwige Schat.

Het Evangelie is het goede nieuws van de heerlijkheid van Christus

Zo wordt het Evangelie gedefinieerd. Wanneer we bekeerd zijn door geloof in Jezus Christus, zien we met de ogen van ons hart het licht van ‘het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is’ (2 Korinthe 4:4). Het Evangelie is het goede nieuws van alles overwinnende schoonheid. Of om het met Paulus te zeggen: het is het goede nieuws van de ‘heerlijkheid van Christus’. Wanneer we Christus omhelzen, omhelzen we God. Gods heerlijkheid zien en genieten we. We kunnen Gods heerlijkheid niet genieten als we die niet zien in Christus. Dit is het enige venster waardoor een zondaar het gezicht van God kan zien zonder verteerd te worden.

De Bijbel zegt dat wanneer God ons hart verlicht bij de bekering, Hij de ‘verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus’ geeft (2 Korinthe 4:6). Of we zien Gods heerlijkheid ‘in het aangezicht van Jezus’, of we zien haar helemaal niet. En ‘het aangezicht van Jezus’ is de schoonheid van Christus, die haar hoogtepunt bereikt aan het kruis. Het bebloede gezicht van de gekruisigde (en overwinnende!) Christus is het gelaat van de heerlijkheid van God. Wat eerst dwaasheid voor ons was, wordt onze wijsheid, kracht en roem (1 Korinthe 1:18, 24).

Ons leven wordt verspild als we de heerlijkheid van het kruis niet begrijpen, als we deze niet koesteren als de schat die het is, en als we haar niet aanhangen als de hoogste prijs voor elk geluk en de diepste troost in iedere pijn.

Meer toerusting