17 november 2015

De val … voor iedereen … zichtbaar

Waarom zien we deze verschrikkelijke dingen in onze tijd? Omdat het menselijke geslacht er niet omheen kan. Het zijn de symptomen van een dodelijk virus wat endemisch is voor de hele mensheid, als gevolg van Genesis 3. De invasie van zonde in ons menselijke geslacht.

Dit, geliefden, zijn de zichtbare aanwijzingen van onze gevallen menselijke cultuur. Daar ging het allemaal over vrijdagnacht, begrijp je? Dat is waarom we drieduizend jaar later nog steeds geplaagd worden door deze problemen. Dat is waarom ze niet opgelost kunnen worden door meer inspanningen in het onderwijs of een groter uitvoering van democratische regering. Het probleem zit dieper, het is de val… voor allen… zichtbaar. Christen of niet. We zijn leden van en onrechtvaardig geslacht die leven in een onrechtvaardige wereld.

Parijs herinnert je eraan dat je een gevallen persoon bent en in een gevallen wereld leeft. Het moet binnen in je een schreeuw voortbrengen voor volmaakte gerechtigheid wat geen mens of menselijk systeem kan bereiken. Het moet je vullen, geliefden, met een last om het boven de zon te zoeken.

Hoe reageer je dan als je gevoel van gerechtigheid zo vaak is verstoord in onze gevallen menselijke cultuur? Hoe overleef je de oneerlijkheid, zeker als je het op plaatsen vind waar het tegendeel beloofd werd?

Het antwoord is: Je rent in de armen van de God die absoluut soeverein is. Wiens heerlijke beschikking van alles een volmaakt en streng oordeel inhoud wat betaling eist voor elke terroristen kogel die ooit is afgevuurd. Het antwoord op elk moreel gedrocht wat zich in dit leven voordoet, is dat de Alwetende, Alziende, volmaakt rechtvaardige en volmaakt heilige God het laatste woord zal hebben.

“God heeft een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (Handelingen 17:31).

Dezelfde, Die Zelf het slachtoffer was van het grootste juridische onrecht wat de wereld ooit gekend heeft.
“Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde.” Wat deed Hij dan? “Maar Hij gaf het over aan Hem Die rechtvaardig oordeelt” (1 Petrus 2:22—23).

Waarom onderwierp Hij zich aan dit schandalige onrecht? Zodat wij niet langer hoeven te leven in angst voor het oordeel. Zodat God nu rechtvaardig genade kan tonen aan iedereen die Christus Jezus, de Rechter, omhelst.
Luister:

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren” (Openbaring 19:11—16).

We horen vaak, en terecht dat het het feit dat Jezus Christus het Lam is, voor ons tot troost moet zijn. In het licht van gebeurtenissen als vrijdagnacht in Parijs moet het ook tot grote troost voor ons zijn dat Jezus Christus de Leeuw is. Niet alleen onderscheiden door nederigheid, maar ook door woestheid.

Gebeurtenissen als vrijdagnacht moeten ons doen verlangen naar de dag dat Jezus Christus terug zal komen om de zonde en haar gevolgen voor altijd weg te doen. Wanneer alle dingen nieuw gemaakt zullen worden, wanneer het geheel van hemel en aarde het huis zal zijn van gerechtigheid.

“This is my Father’s world. O let me ne’er forget
That though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet.
This is my Father’s world: the battle is not done:
Jesus Who died shall be satisfied,
And earth and Heav’n be one.”

(Dit is mijn Vaders wereld, O laat me het nooit vergeten. Ook al lijkt het verkeerde nog zo sterk, laat me het niet vergeten, dat Hij de Heerser is. Dit is mijn Vaders wereld, de strijd is nog niet gestreden. Jezus Die stierf zal tevreden gesteld worden en de hemel en de aarde zullen één zijn!)

Jou verhaal zal niet alleen gelukkig eindigen, je verhaal zal rechtvaardig eindigen.
Onrecht is alomtegenwoordig.
Oordeel is onvermijdelijk.
Het recht zal zegevieren!

Dit is een samenvatting van de preek die Art Azurdia 15 november 2015 hield nadat Parijs geteisterd werd door aanslagen en er meer dan 150 mensen omkwamen.

Meer toerusting