9 april 2019

Rustgevende reminders

Hoe kun je standvastig blijven als de golven van het leven je bedreigen? Wanneer je geconfronteerd wordt met een verschrikkelijke diagnose? Als je voortdurende lichamelijke of emotionele pijn maar niet minder wordt? Als de donkere wolken van een depressie je maar blijven bedekken? Als je je baan verliest? Als je op kruispunten staat, en niet weet waar je heen moet?

In andere woorden, wat doen we als onze omstandigheden veel te groot en verwarrend zijn voor onze beperkte vermogens en verstand?

Voor degenen die zich overweldigd voelen door de wereld die hen omringt, zijn hier vier belangrijke rustgevende reminders uit Psalm 46.

1. God is onze bescherming

‘God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.’ (Psalm 46: 2-4)

We zien God hier als onze toevlucht en kracht. Dat was een realiteit voor Gods volk. Die realiteit genieten we nog dieper in Christus. In Christus kunnen we weten dat God altijd vóór ons is in ons lijden en onzekerheden. ‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Rom. 8:32)

Dankzij Christus leeft de Geest in ons als Iemand die er altijd is, om ons te helpen in moeilijkheden. Jezus beloofde dat Hij ons nooit zal verlaten of zal laten zitten (Matth. 28:20), en Psalm 46 wijst naar die vervulling in de Geest.

Als alles om ons heen zo onzeker lijkt, als de bergen in zee dreigen te storten, dan is het eerste wat we moeten doen: onszelf eraan herinneren dat onze bescherming niet gelegen is in betere omstandigheden, of in het ontlopen van problemen of in iets anders op deze aarde. In plaats daarvan ligt ónze bescherming in de altijd aanwezige Heilige Geest en het rotsvaste werk van Jezus voor ons. Dat verzekert ons van hulp en een veilige thuiskomst in heerlijkheid.

2. God is onze vreugde

‘De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen’ (Psalm 46:5-6).

De scène verandert plotseling van woedende zeeën en vallende bergen naar een leven-gevende rivier, met frisse waterbeekjes die maken dat Gods stad zich verblijdt.

Let op: Zij zal niet wankelen. Dat zij is de stad van God, wat betekent dat de mensen in die stad zich verheugen in haar veiligheid, binnen de stadsmuren. Vanwege de aanwezigheid van God zullen we niet wankelen. Omdat Hij zó aanwezig is en nooit faalt in Zijn hulp in benauwdheden, zijn onze veiligheid en onze blijdschap zeker!

Als alles het onmogelijk lijkt te maken om je te verheugen, als Satan dreigt ons van alle vreugde te ontroven, dan kijken wij omhoog en realiseren wij ons dat wij in de stad van God zijn. Hij is met ons! En ooit zullen we Hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Niets kan ons van die vreugde beroven.

Wat nog belangrijker is: we weten dat we de volgende morgen zullen opstaan, en dat God nog steeds bij ons is. Elke dag zal er weer nieuwe genade zijn: genade die genoeg is voor díe dag en genade die nooit één moment te vroeg op zal zijn!

3. God is onze kracht

‘De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt.’ (Psalm 47:7-10)

Alles wat de psalmist tot nu toe heeft gezegd zal totaal waardeloos zijn geweest als God niet sterk genoeg zou zijn om dat in praktijk te brengen. Nu zíen we deze kracht. De hele wereld raast en tiert. Alles spant samen tegen jou. Alle macht van de vervloekte wereld keert zich jou. Wat zal God doen?

Zijn stem laten horen. En de aarde smelt voor Hem. Het smélt. De God van de legermachten, de God Die voor óns strijdt, is met ons als onze burcht. En hij hoeft alleen maar te spreken om de oorlog te winnen.

Om deze kracht te bewijzen roept te psalmist ons op om naar Zijn werken te kijken. Hij richtte verwoestingen aan, Hij stopte oorlogen, Hij brak bogen en verbrijzelde speren en Hij verbrandde wagens met vuur. Met andere woorden: niemand kan zich met Hem meten!

Vanaf deze zijde van het kruis kunnen we nóg verder gaan: Hij zond Zijn Zoon om te sterven voor onze zonden. Hij wekte Hem weer op in heerlijkheid en garandeerde daarmee onze uiteindelijke overwinning. Kom, zie de daden van de HEERE (vers 9). Niets dat zich tegen jou keert kan standhouden tegenover Hem.

4. Gods doel

‘Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela’ (Psalm 46:11-12)

David herhaalt de belofte dat God zal beschermen. Vers 11 vertelt waarom God Zijn bescherming, vreugde en kracht aan zwakke en onzekere mensen geeft. Hij zegt: ‘Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde!’

Gods doel is Zijn glorie. God belooft dat Hij Zijn Naam zal verheerlijken over heel de aarde. God belooft te laten zien dat Hij inderdaad de grootste bescherming, de grootste vreugde en de grootste kracht is.

En ín Jezus heeft God dit allemaal aan ons beloofd. Jezus droeg de straf, alles wat we nu kennen is genade. Dus, als we ons afvragen of God wel zal doorgaan met ons beschutten met Zijn bescherming, verzadigen met Zijn vreugde en het ondersteunen in de strijd, dan is ons antwoord: Natuurlijk zal Hij dat doen; Zijn Naam staat op het spel! Natuurlijk zal Hij dat doen; Hij werkt in mij om mij vast te houden en ondersteunt mij voor Zijn heerlijkheid.

Dit betekent dat wij God erop kunnen vertrouwen dat Hij zal doen wat het beste voor ons is om de eeuwige vreugde met Hem te bereiken. Dit betekent dat, zelfs als Zijn bescherming alles van ons weg lijkt te houden – gezondheid, vertroosting, gemak, vrienden, familie, banen of wat-dan-ook – Hij ons veilig zal bewaren in Christus. Het betekent dat Hij ons zal helpen om alles te volbrengen, omdat Zijn Naam verbonden is met onze levens.

Er is geen grotere vertroosting voor ons in onze pijn en onzekerheid!

Wees stil en weet

Dus hoe reageren we als het leven onzeker is?

We stoppen. We worden stil. We bidden. We vragen om hulp. We herinneren onszelf eraan dat Hij God is, en niet wij. We vertrouwen erop dat Hij onze machtige vesting is, en dat Hij ons nieuwe genade zal geven, en dat Hij Zijn macht ten behoeve van ons zal gebruiken, koste wat het kost!

We herinneren onszelf eraan dat Hij God is en dat Hij genoeg is. En dan vragen we Hem om ons te helpen Hem meer te vertrouwen door de onzekerheid en pijn heen. We vragen Hem om ons meer van Zichzelf te geven in de onzekerheid en pijn.

Meer toerusting