28 maart 2020

Gods soevereiniteit
in tijden van corona

Het doet er niet zoveel toe wat wij allemaal vinden van het coronavirus. Maar wat God er van vindt doet er absoluut wel toe. En Hij zwijgt daar niet over. Er is bijna geen pagina in de Bijbel te vinden die niet iets te zeggen heeft in deze crisis.

Onze stem is als gras. Die van Hem is als graniet. ‘Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid’ (1 Petrus 1:24-25). Zijn woorden in de Schrift kunnen ‘niet van haar kracht beroofd worden’ (Johannes 10:35). Wat Hij zegt is ‘recht en zuiver’ (Psalm 19:9). Naar God luisteren en Hem vertrouwen is als het bouwen van je huis op een rots in plaats van op zand (Mattheüs 7:24).

Volkomen wijs

Zijn stem is niet alleen betrouwbaar; Hij is volkomen wijs in elke situatie. ‘Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid’ (Jesaja 28:29). ‘Zijn inzicht is onmetelijk’ (Psalm 147:5). Wanneer Hij ons advies geeft als het gaat over het coronavirus dan is dat solide, betrouwbaar en duurzaam. ‘De raad van de HEERE bestaat voor eeuwig’ (Psalm 33:11). ‘Gods weg is volmaakt’ (2 Samuël 22:31).

De woorden van God zijn in deze tijd niet alleen waar en wijs, ze zijn ook kostbaar en zoet. ‘Zij zijn begerenswaardiger dan goud, … zoeter dan honing en honingzeem uit de raat’ (Psalm 19:10). Zijn woorden geven ons leven: ‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven’ (Johannes 6:68). En met het eeuwige leven wordt ons ook onwankelbare vrede en vreugde geschonken: ‘Uw woord is mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart’ (Jeremia 15:16).

Gods bittere voorzienigheid

In deze periode van Gods bittere voorzienigheid waarin we verkeren gaat deze zoetheid desondanks niet verloren – niet als we het geheim van ‘bedroefd, maar toch steeds blij’ hebben geleerd (2 Korintiërs 6:10). Het geheim is dit: terwijl we weten dat Zijn soevereiniteit het coronavirus zou kunnen stoppen en dat toch niet doet, is het tegelijkertijd Zijn soevereiniteit waardoor onze ziel veilig is. Sterker nog, niet alleen veilig – maar het bemoedigd ons met de hoop, dat degenen die Hem vertrouwen, liefdevol bij de hand genomen worden, zelfs tot in de dood.

‘Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God’ (Romeinen 11:22). Zijn voorzienigheid is zoet en bitter tegelijk. Naomi zondigde niet toen ze zei: ‘De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan’ (Ruth 1:20). Dat was de werkelijkheid. En ze zei het op het moment dat al haar bezittingen en inkomsten als sneeuw voor de zon waren verdampt.

Dit is niet het moment voor allerlei sentimentele opvattingen over God. We zitten echt in een bittere tijd. En God heeft daar Zijn hand in. We weten dit heel zeker omdat Hij ‘alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil’ (Efeze 1:11). Alle dingen. Er valt niet één musje op de grond zonder de wil van onze hemelse Vader (Mattheüs 10:29).

God regeert

De natuur is niet soeverein. Satan is niet soeverein. De zondige mens is niet soeverein. God is soeverein, Hij regeert over hen allen (Lukas 8:25; Job 1:12; 2:6; Handelingen 4:27-28). En daarom zeggen we het met Job mee: ‘Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U’ (Job 42:2).

Daarom heeft God niet alleen alle verstand van het coronavirus; Hij heeft er ook een bedoeling mee. God doet niets zomaar en Hij laat ook niets zomaar toe, Hij heeft er altijd een wijze bedoeling mee. Er gebeurt gewoon nooit iets zomaar. Alles komt voort uit de eeuwige raad van God (Efeze 1:11). Alles wat Hij doet is wijs. Alles wat Hij doet is doelgericht. En degenen die op Jezus Christus vertrouwen werkt alles mee ten goede. Voor degenen die Hem niet vertrouwen is het opnieuw een barmhartige wake-up call: ‘Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets’ (Openbaring 22:17).

Onze hoop en ons gebed is dat wij je mogen helpen zodat jouw ziel zich zal verankeren in het Woord van God. Dat je de grootsheid, heerlijkheid en waarde van Jezus Christus mag zien (Filippenzen 3:8). Dat je Hem zal koesteren boven gezondheid en leven (Psalm 63:3). En dat God in jou verheerlijkt zal worden terwijl jij jouw diepste voldoening in Hem vindt.

Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen:
Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,
dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!
Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!
Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel,
daarom zal ik op Hem hopen.’ (Klaagliederen 3:21-24)

Meer toerusting