8 september 2022

Jouw God is te klein

Wij denken vaak te klein over God. Iemand heeft eens een boekje geschreven met als titel: Jouw God is te klein. De mens denkt al snel te groot over zichzelf en te klein over God. De mens leidt sinds de zondeval aan een god-complex: hij denkt dat hij zelf god is. Maar de waarheid is dat wij zijn geschapen en dat Hij alleen de Schepper is, de Eeuwige. Dat is nogal een verschil.

Er komt veel bevrijding en vernieuwing in ons leven wanneer wij (een beetje) gaan inzien hoe groot de Here, onze God is. Ook over Jezus denken wij snel te klein. Als wij gaan spreken over Jezus als ons vriendje, ons maatje, onze partner, onze co-piloot in dit leven, of erger nog, als onze dienstknecht, dan is er iets mis. Wat betekent het eigenlijk wanneer de Bijbel zegt: Jezus is Heere!?

De mens denkt al snel te groot over zichzelf en te klein over God. De mens leidt sinds de zondeval aan een god-complex: hij denkt dat hij zelf god is

Paulus spreekt in de eerste hoofdstukken van zijn brieven voortdurend over de persoon en het werk van de Heere Jezus. Daar begint het mee, met een beschrijving van wie Hij is. Paulus dacht niet klein over de Persoon van Jezus. In Kolossenzen 1:15-20 noemt hij onder andere de volgende eigenschappen van de Heere Jezus:

  1. Hij bestaat vóór alles (vers 17). Voordat alles is ontstaan bestond Hij al. Hij is geen schepsel, maar is er altijd al geweest. Hij is een eeuwig persoon. Jezus heeft ook zelf gezegd dat Hij uit de hemel is neergedaald (Joh. 3:13). Hij zei tegen de mensen: ‘U bent van beneden, Ik ben van boven’ (Joh. 8:23).
  2. Alles is door Hem geschapen (vers 16 begin en eind). Zowel de zichtbare wereld, de aarde en alles wat daarop is, de planten, de dieren, de mensen, de bergen en de zeeën, zon, maan en sterren, als ook de onzichtbare wereld, de hemelen, de engelen, de geestelijke overheden en machten, alles is door Hem geschapen. Hij is het Woord van God waardoor alles is geworden (Joh. 1:3). Jezus was Degene door Wie God alles heeft geschapen: God sprak (Zijn Woord) en het was er (Gen. 1). We vinden Jezus dus al in Genesis 1, bij het scheppingsverhaal.
  3. Alles bestaat in Hem (vers 17). Hij is niet alleen Degene door Wie alles is ontstaan, maar ook Degene door Wie alles in stand blijft. Neem de Zoon van God weg en alle materie stort in elkaar. Hij heeft van Zichzelf gezegd: Ik ben het Leven (Joh. 11:25; 14:6). Neem de Zoon van God weg en er is geen enkel schepsel meer in leven. Geen enkel levend wezen kan bestaan buiten Hem om.
  4. Alles is voor Hem gemaakt (vers 16b). De hele schepping is gemaakt voor de Heere Jezus, tot Zijn eer, om Zijn heerlijkheid te openbaren. De Vader had de Zoon zo lief, dat Hij voor de Zoon alles wilde creëren. Toen alles gemaakt was zei de Vader tegen de Zoon: ‘Dit alles is voor jou!’. In het denken van de Vader is de Zoon belangrijker dan de hele schepping. De hele schepping bestaat voor het geluk en de vreugde van de Zoon. In de schepping wordt de liefde van de Vader voor de Zoon openbaar. Uit liefde heeft de Vader alles gemaakt, uit liefde voor zijn Zoon.

Als je een weegschaal neemt en je plaatst aan de ene kant de hele schepping en aan de andere kant de Here Jezus, dan slaat de weegschaal met een grote klap uit naar de kant van de Heere Jezus. Zijn gewicht (Zijn heerlijkheid) is veel groter dan de heerlijkheid van alles wat geschapen is.

De Auteur van het leven stierf als offer voor de zonde. Degene in Wie alles zijn bestaan heeft, werd het Lam van God dat geslacht is.

En nou komt het onvoorstelbare: DEZE PERSOON is gestorven aan het kruis! Plotseling spreekt Paulus over ‘zijn bloed aan het kruis’ (vers 20). Het bloed dat vloeide aan het kruis, was het bloed van Degene die het Leven is! De Auteur van het leven stierf als offer voor de zonde. Degene in Wie alles zijn bestaan heeft, werd het Lam van God dat geslacht is. God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij nota bene Degene dóór Wie en vóór Wie alles is gemaakt, heeft opgeofferd om de schepping met Zichzelf te verzoenen (vers 20).

En daarom, omdat Jezus veel groter is dan de schepping zelf, heeft Hij ook niet alleen de verloste mensheid, maar ook de hele schepping met God verzoend: God heeft door Hem… alles met Zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel (vers 20). Ook de schepping zelf zal delen in de heerlijkheid van de kinderen van God, zal verlost worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Rom. 8:21). Dat alles door Zijn dood en opstanding. En die verlossing is ook voor Hem: door Hem en voor Hem (vers 20). Het is uiteindelijk ook tot eer van Jezus Christus en omwille van Hemzelf dat de verzoening heeft plaatsgevonden.

Misschien dat we nu iets meer begrijpen van wat de apostelen bedoelden toen ze de boodschap de wereld in brachten: Jezus is Here. Het staat ons niet toe om Jezus te verlagen tot ons maatje. Hij is onze eer en aanbidding waard en uiteindelijk zal iedere tong belijden dat Hij de Here van hemel en aarde is. Ons past diep ontzag en diepe eerbied voor de naam van Jezus.

Meer toerusting