23 december 2020

Je bent geschapen voor de vreugde van Kerst

Kerst voor lief nemen is een van de meest tragische dingen die we kunnen doen. Haar sfeer en magie, dat verleidelijke gevoel van bovennatuurlijke goedheid, het is niet alleen voor kinderen, maar zelfs voor de volwassenen. Vooral voor de volwassenen. Laten we nooit gewend raken aan Kerst.

Met Kerst is er iets zo opmerkelijks aan de hand dat heidense sterrenkundigen met haast beginnen aan de lange, moeizame reis naar het westen. Er staat iets te gebeuren dat zo goed is dat een kwade koning de slachting van onschuldigen beveelt. Hier is zo iets ongewoon gaande dat simpele arbeiders, die dachten dat ze alles wel gezien hadden, vervuld worden met grote angst. Ze verlaten vervolgens in allerijl hun kuddes om deze pasgeborene te vinden – en dan kunnen ze niet zwijgen. ‘En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd’ (Lukas 2:18).

Christus de Heere

Dit grote wonder in de eerste eeuw was het waard om het met een engelenmenigte aan te kondigen en om het iedereen die wil luisteren te vertellen. De kern van dit wonder is: ‘Heden is voor u geboren de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere’ (Lukas 2:11).

Dit is niet alleen de ‘Advent’ (aankomst) van de langverwachte Christus, de Messias, de speciaal Gezalfde waarnaar het volk van God gesmacht heeft en waarover de profeten hebben gesproken. Dit is ook ‘de Heere’. God Zelf is gekomen. Hier is dan eindelijk, na eeuwen van wachten, de ware Immanuel. Hier is ‘God met ons’ (Mattheüs 1:23).

Dit nieuws is te spectaculair om alles in één keer vertellen. ‘De ene dag spreekt overvloedig tot de andere’ (Psalm 19:3) in het leven van dit Kind. Iedere gebeurtenis zal stukje bij beetje onthullen dat deze Mens op de een of andere manier ook een goddelijke identiteit heeft. Hij is ook Jahweh, ‘de Heere’ van Israël en de volkeren. Bladzijde na bladzijde in de evangeliën, verhaal na verhaal, zal ons steeds meer laten zien dat deze Persoon Die zo duidelijk mens is ook werkelijk God is.

Dit Woord dat ‘vlees is geworden’ (Johannes 1:14) is één en hetzelfde Woord dat in het begin bij God was, en God was. Alle dingen zijn door Hem gemaakt (Johannes 1:1-3). Dit is het grote spektakel voor die herders en wijzen. Wij hebben onze gezegende levens geleefd met de kennis van deze waarheid. We zouden ernaar moeten streven om dit wonder elke Kerst opnieuw te proeven.

Maar Hij is niet alleen God met ons; het wordt nog beter. Hij is gekomen om ons te redden.

Christus de Verlosser

God is met ons in deze Christus. Dat is geen circusstunt voor louter vermaak. Het is niet slechts een bewijs dat de Schepper een schepsel kan zijn als Hij dat wil. Het is juist een wonder dat gebeurt voor ons, voor onze redding van zonde en al haar wijdverspreide effecten van ellende en verderf.

‘Heden is voor u geboren … de Zaligmaker,’ verkondigt de engel (Lukas 2:11). ‘U zult Hem de naam Jezus geven,’ zegt de boodschapper tegen Jozef, ‘want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’ (Mattheüs 1:21). Jezus, in het Hebreeuws Jesjoea, betekent ‘Jahweh redt’. Dezelfde God stuurde Mozes als Zijn instrument om Zijn volk te redden uit Egypte. Deze God stuurde Jozua, en de richteren, en de koningen als Zijn instrument om te redden op momenten in het verleden. En nu komt Hij Zelf, en Hij komt om te redden.

Maar er is nog meer te zeggen. Het wordt nog beter.

Christus de Schat

God Zelf komt niet alleen om ons te redden van de zonde en de dood, maar ook om ons te redden tot Zichzelf. Christus komt, en zal de ultieme prijs betalen door Zijn lijden en sterven, ‘opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petrus 3:18), zodat Hij opgestaan onze grootste vreugde zou zijn (Psalm 43:4, Engelse vertaling). Dat was ten diepste het goede nieuws van grote blijdschap (Lukas 2:10).

Er zijn ‘hogere doelen’, volgens de puritein Thomas Goodwin, dan het mensworden van de Zoon van God en het redden van Gods volk. Al de weldaden die gerealiseerd zijn door Zijn leven en dood ‘zijn allemaal ver ondergeschikt aan het geschenk van Zijn Persoon aan ons, en veel meer de heerlijkheid van Zijn persoon zelf. Zijn Persoon is van oneindig veel meer waarde dan al die weldaden kunnen zijn’ (geciteerd in Jesus Christ van Mark Jones, pagina 3).

Jezus Zelf is de Grote Vreugde Die al de bijbehorende vreugden van onze verlossing zo geweldig maakt. De verrezen Christus is de schat die in het veld verborgen ligt (Mattheüs 13:44). Hij is de parel van grote waarde (Mattheüs 13:45-46). Hij is niet alleen ‘God met ons’, gekomen om ons te redden. Maar Hij is Zelf onze grootste Vreugde, de Schat bij uitstek, Die onze menselijke ziel voor altijd zal vervullen zoals alleen de goddelijk-menselijke Christus dat kan.

Christus de eer

Maar Kerst houdt niet op bij onze vreugde. De heraut wordt vergezeld door een menigte van de hemelse legermacht: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14).

Noem het ‘Kerst-hedonisme’, als je wilt. Jezus kwam om vreugde te brengen in Zijn eigen Persoon als de God-mens. Deze vreugde staat op één lijn met het grote doel van de hele schepping en vervult dat doel. Kerst brengt ons de vreugde waar de werkelijkheid om ons heen van getuigt.

Goodwin gaat verder: Gods ‘belangrijkste doel was niet om Christus in de wereld te brengen voor ons, maar ons voor Christus … God heeft alle dingen die gebeuren, inclusief de verlossing zelf, bedacht om de heerlijkheid van Christus uiteen te zetten.’ Mark Jones legt zo treffend uit wat het betekent dat Jezus niet alleen Heer en Verlosser is, maar ook onze Schat:

‘De heerlijkheid van Christus is geen bijlage (…) het is het hoogtepunt van alles wat we kunnen zeggen over Zijn persoon en werk, en zo biedt Zijn heerlijkheid tegelijkertijd de meest fundamentele reden om dat te zeggen, in het feit dat het de basis is voor en de volheid van ons eeuwig genot van Hem (…) we spreken niet de hele waarheid als we de persoonlijke heerlijkheid van Christus ondergeschikt maken aan onze verlossing.’ (Jesus Christ, 4)

Dit Kerstkind is meer dan Heere. Hij is zelfs meer dan Redder. Hij is onze grote Schat. Zijn heerlijkheid en het einde waarvoor God de wereld heeft geschapen ligt in ‘ons eeuwig genot van Hem’. Kerst gaat uiteindelijk niet over Zijn geboorte met onze redding als doel, maar over ons bestaan met het oog op Zijn heerlijkheid.

Jij bent geschapen voor de Grote Vreugde van Kerst.

Meer toerusting