19 april 2019

Heer, bewaar me voor het verspillen van mijn leven

Toewijding vraagt om hard werken, maar het is geen synoniem voor hard werken. Ik weet zelf (uit ervaring) dat je je voor kunt doen als iemand die heel hard werkt doordat je vroeg uit bed gaat, laat naar bed gaat, veel energie besteed aan allerlei dingen (niet eens tv kijkt of continu op sociale media zit) en dan toch nog niet doen wat echt belangrijk is.

Toewijding bestaat dus uit de bereidheid om hard te werken, maar ook een verstandige focus, besef van urgentie, waakzame voorzichtigheid en een gelovig vasthoudendheid. Eén van de duidelijkste Bijbelse oproepen voor toewijding is als Paulus zegt:

‘Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.’ (Efeziërs 5:15-17)

Onderscheidende focus

Een toegewijd persoon zoekt het ‘begrip wat de wil van de Heere is’ (Efeziërs 5:17). Gebaseerd op de context is te zien dat Paulus niet Gods verborgen wil bedoelt (bijvoorbeeld over of en met wie we trouwen). Hij bedoelt in de eerste plaats Gods geopenbaarde wil als het gaat over het vermijden van specifieke zonden. We leren om te ‘beproeven wat de Heere welbehaaglijk is.’ (Efeze 5:10)

Paulus was een ‘soldaat’ die ‘burgerlijke bezigheden’ vermeed zodat hij ‘hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.’ (2 Timotheüs 2:4) Als we dan kijken naar deze manier, hoe hij leefde, kan je aannemen dat hij deze manier toepaste bij dingen die minder belangrijk waren, en ons afleiden van onze focus. Zowel zondige als onnodige afleidingen zijn vaak moeilijk om aan de kant te zetten.

Terwijl ik dit schrijf heb ook ik een zaak in mijn leven waardoor ik veel bezorgdheid heb. Er is een goede bezorgdheid, vergelijkbaar met Paulus bezorgdheid voor de kerken (2 Korinthe 11:28) en een zondige bezorgdheid, waarover Paulus de Filippenzen vertelde om niet aan toe te geven (Filippenzen 4:6-7). Toewijding vraagt om dit te onderscheiden en op een goede manier met zonde om te gaan. Maar toewijding vraag ook om het zien wat Gods wil nu voor mij is. Om bijvoorbeeld te focussen op het afmaken van mijn werk vandaag en tijdelijk verwaarlozen van de veeleisende zaak die, ook al is het belangrijk, niet de prioriteit is op dit moment.

Een toegewijd persoon moet leren om nalatig te zijn. Er zijn veel schreeuwende en veeleisende verleidingen en minder belangrijke dingen die een toegewijd persoon strategisch moet negeren. Dit vraagt om de gewoonte de ontwikkelen een verstandige focus te hebben.

Inzicht wat er toe doet

Een toegewijd persoon ‘buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn’ (Efeze 5:16). Hij realiseert zich dat de tijd beperkt is. Als je naar de context kijkt zie je dat Paulus heiligheid bedoeld: we moeten onze tijd niet aan zonde verspillen. De beste manier om je tijd te besteden is om vol te zijn met de Heilige Geest en de vruchten van de Geest dragen (Galaten 5:22-23). En je tijd dus niet te verspillen met zonde, zoals dronken zijn en seksuele zonden (Efeze 5:3, 18).

Maar, opnieuw, zou Paulus iets zeggen over de ‘burgerlijke bezigheden.’ Er is niet genoeg tijd om alles te doen wat je leuk zou vinden. Zelf als ‘soldaat’ is er niet genoeg tijd om alle goede dingen te doen, geestelijk helpende dingen die we fijn vinden om te doen. Maar er is genoeg tijd voor ons om te doen wat God ons geeft om te doen (2 Korinthe 9:8).

Een toegewijd persoon voelt dat we maar een korte tijd op aarde hebben en zoekt verstandig om zijn weinige dagen te gebruiken voor de paar dingen die hij het belangrijkste vindt (Psalm 90:12).

Waakzame zorgvuldigheid

Een toegewijd persoon kijkt ook zorgvuldig hoe hij leeft, ‘niet als dwazen, maar als wijzen’ (Efeze 5:15). Dit soort zorgvuldigheid is een ontwikkelde waakzaamheid. De meeste mensen hebben dit niet al vanaf hun geboorte.

We hebben vaak de neiging om terug te vallen in onze ‘natuurlijke en vertrouwelijke’ neiging van gedrag en denken en de weg te gaan die het minste weerstand oplevert . We hebben gewoontes (zondig of gebrekkig) hoe we emotioneel reageren op bepaalde situaties en een bepaalde gedrevenheid die we hebben ontwikkeld in onze kinder- en tienerjaren. We merken die gewoontes amper op, omdat we er niet zorgvuldig naar kijken. De meeste mensen willen daarvoor geen mentale, emotionele of geestelijke energie verbruiken om deze waakzame voorzichtigheid te ontwikkelen over de manier hoe we leven.

Dat betekent dus dat de meeste van ons niet wijs zijn. Ik weet dat ik dat van nature ook niet ben. Ik heb geen natuurlijke neiging naar dit soort waakzaamheid. Maar ik ben oud genoeg om de echte, lange-termijn voordelen van waakzaamheid te realiseren waar ik het heb toegepast – en de consequenties waar ik het niet het toegepast. Dit versterkt alleen mijn beslissing om de domheid van onzorgvuldigheid in de steek te laten en zorgvuldiger te kijken hoe ik leef.

Trouw doorzettingsvermogen

En tot slot, toegewijde mensen zetten trouw door in het ontwikkelen en toepassen van de verstandige focus, een gevoel van urgentie en een waakzame voorzichtigheid over hoe ze leven. Dit is niet expliciet in de tekst te vinden, maar wel impliciet, vooral in het woord ‘tijd’. (Efeze 5:16)

De ‘kwade dagen’ beschrijven de tijd waarin we nu leven. Elke dag die we leven als christenen op deze aarde, totdat we sterven of Jezus terugkomt, is omgeven met kwaad, wat Paulus duidelijk maakt in Efeze 6. De gevaren van in zonde vallen of bezig zijn met de ‘burgerlijke bezigheden’ verdwijnen niet. Paulus’ aanmoediging is er een die we moeten toepassen ‘elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde’ (Hebreeën 3:13).

Wat het ook kost

Alle soorten toewijding is hard werk. Maar christelijke toewijding gaat verder. Het gaat naar een geest bekrachtigde ontwikkeling van een onderscheidende focus, het besef van wat er toe doet, waakzame zorgvuldigheid en trouw doorzettingsvermogen. En een christen weet dat we zonder Gods hulp het spoor missen en veel tijd verspillen aan veel zonden en ‘burgerlijke bezigheden’. Daarom bidden we: Wat het ook kost, Heere, vergroot mijn verlangen om Uw wil te doen met alle toewijding.

Meer toerusting