30 november 2020

Dompel je onder in de oceaan van Gods soevereiniteit

Soms moeten onze gedachten zich even onderdompelen in de oceaan van Gods soevereiniteit. We moeten het gewicht voelen, zoals diep en zwaar water dat op elke porie drukt, hoe dieper we gaan. Miljarden rivieren van voorzienigheid storten zich leeg in deze oceaan. En God zelf verzamelt Zijn ontelbare daden – van eeuwigheid tot eeuwigheid – en giet ze in de stromen van Zijn onfeilbare openbaring. Hij spreekt, legt uit, belooft en maakt Zijn geweldige soevereine voorzienigheid de plaats waar wij ons het meest eerbiedig, veilig en vrij voelen.

Soms moeten wij door God zelf herinnerd worden aan het feit dat er geen grenzen zitten aan Zijn heerschappij. Wij moeten van Hem horen dat Hij soeverein is over de hele wereld en over alles wat er in die wereld gebeurt. Wij moeten door Hem herinnerd worden dat Hij nooit machteloos is, nooit gefrustreerd is en nooit aan het verliezen is. Wij hebben Zijn garantie nodig dat Hij regeert over ISIS, terrorisme, Syrië, Rusland, China, India, Nigeria, Frankrijk, Myanmar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Elk land, elk volk, elke taal, elke stam, elke leider, president, koning, premier, president en politicus, groot en klein.

Soms moeten wij door God zelf herinnerd worden aan het feit dat er geen grenzen zitten aan Zijn heerschappij. Wij moeten van Hem horen dat Hij soeverein is over de hele wereld en over alles wat er in die wereld gebeurt.

Soms hebben wij het nodig om specifieke uitspraken van God zelf te horen over Zijn Eigen autoriteit. Wij hebben Zijn Eigen woorden nodig. Het zijn Gods Eigen woorden die de bijzondere kracht hebben om ons te kalmeren, ons te stabiliseren en ons wijs en moedig te maken.

Gods stem

Aan de ene kant is het horen van Gods stem net als een bang kind die de stem van beneden hoort en zich realiseert dat papa is thuisgekomen. Wat die andere enge geluiden ook waren, nu is het goed. Papa is thuis.

Aan de andere kant voelt het als een goed getraind bataljon dat bekneld zit in een hinderlaag tijdens een gevecht, waarbij het een kwestie van tijd is dat de soldaten overlopen worden door de vijand. Maar dan krijgen ze te horen dat er duizend gepantserde tanks op weg zijn om ze te helpen. Ze zijn er nog maar een kilometer vandaan. Je zult gered worden en de vijand heeft geen kans.

Vage algemene termen over Gods kracht hebben niet dezelfde impact als Gods Eigen stem die ons specifiek zegt hoe sterk Hij is, hoe doordringend Zijn kracht is, hoe universeel Zijn autoriteit is en hoe onbegrensd Zijn soevereiniteit is. En dat onze levens in Zijn handen liggen.

Laten we daarom luisteren. Laten we de Bijbel behandelen als de stem van God. Laten we wat de Bijbel zegt over God inwisselen voor wat God zegt over God – dat wat de Bijbel daadwerkelijk is – God die over God spreekt.

En laten we Hem, terwijl we luisteren, prijzen. Er is geen andere passende manier om te luisteren naar Gods verheerlijking van God. Dit is wat er gebeurd als de ziel van een mens zich onderdompelt in de oceaan van Gods soevereiniteit.

Wij prijzen U, o God, dat alle autoriteit in dit universum U toebehoort.

‘Want er is geen gezag dan van Mij, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door Mij ingesteld.’ (Romeinen 13:1)

‘U [Pilatus] zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was.’ (Johannes 19:11)

Wij zijn met ontzag vervuld, o God, dat in Uw vrijheid U alles doet wat U behaagt en bedenkt.

‘Al wat Mij behaagt, doe Ik, in de hemel en op de aarde.’ (Psalm 135:6)

‘Ik ben God, en er is geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.’ (Jesaja 46:9-10)

‘Ik werk alle dingen overeenkomstig de raad van Mijn wil.’ (Efeze 1:11)

Wij onderwerpen ons met eerbied, o God, omdat U door Uw Zoon heersers aanstelt en afzet.

‘Van Mij is de wijsheid en de kracht. Ik verander de tijden en de tijdstippen, Ik zet koningen af en stel koningen aan.’ (Daniël 2:20-21)

‘De vermaning van koningen maak ik ongedaan, en Ik bind een gordel om hun middel.’ (Job 12:18)

‘Ik zond Mijn engel en sloeg Herodes, omdat Hij Mij de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en gaf de geest.’ (Handelingen 12:23)

Waarachtig, o God, U stelt niet alleen koningen aan, U regeert in alle tijden over alles dat zij doen.

‘Het hart van een koning is in mijn hand als waterbeken, zegt de HEERE, Ik neig het tot alles wat Mij behaagt.’ (Spreuken 21:1)

‘Ik zal de menigte van Egypte doen ophouden door de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel. … als Ik de jukken van Egypte daar breek en zijn sterke trots er doe ophouden. … Ik zal de armen van de koning van Babel sterk maken en Ik zal Mijn zwaard in zijn hand geven, maar de armen van de farao zal Ik breken.’ (Ezechiël 30:10, 18, 24)

‘Welnu, Ík heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van het veld heb Ik hem gegeven om hem te dienen. Alle volken zullen hem, zijn zoon, en zijn kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen.’ (Jeremia 27:6-7)

‘Zoals Ik het Mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen. Ik zal Assyrië verbreken in Mijn land, en op Mijn bergen zal Ik het vertrappen. Dan zal zijn juk van hen afglijden, en zijn last van hun schouder afglijden.’ (Jesaja 14:24-25)

‘Ik zal de heidenvolken als eigendom geven aan Mijn Zoon, en de einden der aarde zullen Zijn bezit zijn. Hij zal hen verpletteren met een ijzeren scepter.’ (Psalm 2:8-9)

Vage algemene termen over Gods kracht hebben niet dezelfde impact als Gods Eigen stem die ons specifiek zegt hoe sterk Hij is, hoe doordringend Zijn kracht is, hoe universeel Zijn autoriteit is en hoe onbegrensd Zijn soevereiniteit is.

Wij erkennen in aanbidding, o God, dat geen enkel plan van een mens succes heeft, tenzij U het in onmetelijke wijsheid toestaat.

‘Ik vernietig de raad van de heidenvolken, Ik verbreek de gedachten van de volken.’ (Psalm 33:10)

‘Er is geen wijsheid, er is geen inzicht en er is geen raad tegen Mij.’ (Spreuken 21:30)

Hoe machtig en wijs bent U, o God, dat geen mens, geen natie, geen kracht uit de natuur Uw plan kan doorbreken.

‘Geen plan is onmogelijk voor Mij.’ (Job 42:2)

‘Ik doe naar Mijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Mijn hand kan wegslaan of tegen Mij kan zeggen: Wat doet U?’ (Daniël 4:35)

‘Er is niemand die uit Mijn hand kan redden. Ik zal werken, en wie zal het keren?’ (Jesaja 43:13)

Dus buigen wij ons, als stof in de weegschaal, o God, en belijden met vreugde dat wij niets zijn in vergelijking met Uw grootheid.

‘Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. …Alle volken zijn niets voor Mij, zij worden door Mij beschouwd als minder dan niets en als leegheid.’ (Jesaja 40:15, 17)

‘Ik ben het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Ik ben het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Ik ben het Die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid.’ (Jesaja 40:22-23)

De vreugde van onze hoop, o God, is dat Uw grootheid vermeerderd wordt door het zwakke te verhogen en het trotse te vernederen.

‘Zou men tegen een koning durven zeggen: verderfelijk mens! Of tegen edelen: Goddelozen! Ik trek geen partij voor de vorsten, en trek de rijke niet voor boven de arme, want zij zijn allemaal het werk van Mijn handen.’ (Job 34:18-19)

‘Ik verpletter de machtigen, zonder dat men het doorgronden kan, en stel anderen in hun plaats.’ (Job 34:24)

‘Ik zie elke hoogmoedige en onderwerp hem, en verpletter de goddelozen op hun plaats.’ (Job 40:7; andere vertalingen dan (H)SV 40:12)

‘Ik, de HEERE, maak dood en maak levend, Ik doe in het graf neerdalen en Ik doe daaruit opkomen. Ik, de HEERE, maak arm en maak rijk, Ik verneder en Ik verhoog.’ (1 Samuël 2:6-7)

‘Ik heb hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Ik heb de machtigen van de troon gestoten en nederigen heb Ik verhoogd.’ (Lukas 1:51-52)

En zo zal het voor altijd zijn, o God. U regeert over alles met een eeuwig heerschappij, ten behoeve van de nederigen die vertrouwen op Uw Zoon.

‘Ik leef eeuwig, Mijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Mijn koninkrijk is van generatie op generatie.’ (Daniël 4:34)

‘Mijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Mij niet ontnomen zal worden, en Mijn koningschap zal niet te gronde gaan.’ (Daniël 7:14)

‘Ik zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan Mijn koninkrijk zal geen einde komen.’ (Lukas 1:33)

Overvloeiend van aanbidding en dankbaarheid, o geliefde en heilige God, rusten wij in Uw absolute soevereiniteit over onze levens. En verblijden wij ons om U te horen zeggen:

‘Jouw tijden zijn in Mijn hand.’ (Psalm 31:16)

Meer toerusting