29 juni 2020

De Geest overtuigt van zonde

De Heere Jezus heeft over de Heilige Geest gezegd: ‘Als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde’ Johannes 16:8 (HSV). Er is onnoemelijk veel zonde en slechtheid in de wereld. Vaak is het zo dat mensen niet eens doorhebben dat zij een verkeerde houding hebben of een verkeerde weg gaan. Er is geen duidelijk zicht meer op wat waar is en wat leugen, op wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig. In dat licht is het een heerlijke belofte dat de Heilige Geest mensen laat zien wat niet goed is zodat ze tot inkeer komen. Dat een man die in overspel leeft door de Geest gaat beseffen dat hij daarmee schade toebrengt aan zijn vrouw en kinderen en veel andere mensen daar omheen. Dat een vrouw die heel erg op het uiterlijk, op geld en op genot gericht is gaat beseffen hoe leeg dat eigenlijk is. Dat mensen die stelen en zich daar niet (meer) schuldig over voelen door de Geest ineens wel weer moeite krijgen met hun gedrag. Dat mensen een terecht verdriet krijgen vanwege al hun liefdeloosheid.

Je wordt geen christen door het aannemen van nieuwe principes en ook niet door het gaan leven volgens Bijbelse normen en waarden.

We zijn geneigd om dit vers zo uit te leggen. Ik geloof dat het zo kan gaan, maar toch missen we de kern van wat Jezus zegt als we het alleen maar op deze wijze proberen te begrijpen. De Heere zegt namelijk zelf waar het in het overtuigings werk van de Geest vooral om gaat: ‘Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven’. Hiermee laat Jezus zien dat het in het evangelie niet in de eerste plaats gaat om het oppoetsen van je leven. De boodschap is niet in de eerste plaats een verzameling leefregels, zo van: je hebt zus en zo geleefd, maar nu moet je als volgt gaan leven. Je wordt geen christen door het aannemen van nieuwe principes en ook niet door het gaan leven volgens Bijbelse normen en waarden. Je wordt zelfs niet gered door het gaan begrijpen van de juiste geloofsbelijdenis of het aanvaarden van de rechte leer. Je wordt alleen maar gered en geheiligd door het aanvaarden van een Persoon.

Waar het in het evangelie over gaat is de ontmoeting met Jezus Christus zelf. Die komt niet als een beloning voor het oppoetsen van je leven. Alleen door geloof kan je Hem aanvaarden en door overgave aan Hem wordt Hij werkelijkheid voor je. Dit is het heerlijke evangelie dat Jezus Christus als laatste woord tegen zijn volgelingen heeft gezegd: ‘Ik ben met u, alle dagen!’ Mattheüs 28:20 (HSV). Als Hij spreekt over Zijn heengaan in Johannes 16, dan zegt Hij dat het beter is voor de discipelen dat Hij heengaat. Waarom? Omdat Hij dan de Geest kan zenden. De Geest is de Trooster, Die zal tot ons komen en ons verdriet wegnemen, omdat Christus Zelf door Zijn Geest in de gelovigen komt wonen. Paulus spreekt over het gesterkt worden door de Geest in de inwendige mens. Gelijk daar achteraan zegt hij: ‘opdat Christus door het geloof in uw harten woont’ Efeze 3:16-17 (HSV).

‘Het gaat niet om het christelijke leven, maar het gaat om het Christusleven, het leven van Christus in ons’

De bekende zendingspionier A.B. Simpson heeft gezegd: ‘Het gaat niet om het christelijke leven, maar het gaat om het Christusleven, het leven van Christus in ons’. God roept ons niet in de eerste plaats tot een nieuwe moraal, tot principes, leefregels of de wet. Wij kunnen ons leven helemaal niet zelf veranderen. God roept ons tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Korinthe 1:9). Het grootste gemis is het mislopen van Jezus. De grootste zonde is niet in Hem geloven. Je mist pas echt het doel als je aan de Zoon van God voorbij gaat.

Daarom overtuigt de Heilige Geest in de eerste plaats van deze zonde: dat zij in Jezus niet geloven. Ik vraag mensen wel eens of zij vóór hun bekering een diep zondebesef hadden. Sommigen bevestigen dat, maar de meeste mensen vertellen mij dat zij ná hun bekering zich bewust werden van wat er fout was in hun hart en leven. Het gezonde verdriet over de zonde neemt toe wanneer wij God zelf leren kennen, niet wanneer wij alleen maar de wet gepredikt krijgen. De echte levensheiliging begint wanneer wij verenigd worden met de Heere Jezus.

Dit is Gods voorziening, dit is Gods provisie, zo werkt God in mensenlevens: Hij openbaart ons Jezus Christus. En wanneer iemand met Jezus gaat wandelen, met Hem leert praten, Zijn stem leert verstaan, Hem gaat liefhebben vanwege Zijn grote liefde voor ons zondaars, dan verandert er werkelijk iets van binnen uit. Wat ben ik blij dat ik mag leren leven door geloof in Hem, dat ik ben geroepen tot een Persoon, tot Iemand. Dat ik op iedere weg Christus mag ontmoeten. Hij is getrouw, Hij is vol liefde en Hij houdt de Zijnen vast, wat er ook gebeurt. Door de Heilige Geest is dat het grote privilege van iedere gelovige.

Meer toerusting