14 mei 2019

Zeven eigenschappen
van valse leraren

‘Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn’ (2 Petrus 2: 1)

Er klinkt geen ‘als’ en ‘maar’ in de woorden van Petrus. Het is een heldere en duidelijke uitspraak. Er waren valse profeten onder het volk (van Israël in het Oude Testament). Dat is een onderdeel van de geschiedenis. Valse profeten waren een constant probleem in het Oude Testament. En degenen die ten onrechte beweerden profeten van God te zijn, moesten worden gestenigd. De mensen hadden zelden de behoefte om de confrontatie met hen aan te gaan, dus nam het aantal valse profeten toe en veroorzaakten ze een ramp voor het geestelijke leven van Gods volk.

Op dezelfde manier zegt Petrus: ‘Er zullen valse leraren onder jullie zijn.’ Let op de woorden ‘onder jullie’. Petrus schrijft aan de gemeente en zegt: ‘Er zullen valse profeten onder jullie zijn.’ Dus hij praat niet over New Age-mensen op televisie. Hij heeft het over mensen in de plaatselijke kerk, leden van een plaatselijke gemeente.

Er bestaat niet zoiets als een zuivere kerk aan deze kant van het graf. Je zult het nooit vinden. De tarwe en het onkruid groeien samen op. Warren Wiersbe schrijft:

Satan is de vervalser … Hij heeft een vals evangelie (Galaten 1: 6-9), gepredikt door valse dienaren (2 Korinthiërs 11: 13-12), en heeft valse christenen voortgebracht (2 Korinthiërs 11:26). . . . Satan plant zijn vervalsingen waar God ware gelovigen plant (Mattheüs 13:38).

Authentiek of namaak?

Hoe zou je het namaak-christendom herkennen?

In 2 Petrus 1 lezen we over echte gelovigen. En in 2 Petrus 2 lezen we over valse gelovigen. Als je deze hoofdstukken naast elkaar plaatst, zie je het verschil tussen authentieke en valse gelovigen.

1. Verschillende bron – Waar komt de boodschap vandaan?

Petrus zegt: ‘Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten’ (1:16). En dan zegt hij dat de verkeerde leraren je uitbuiten: ‘zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten  (2:3). Dus de echte leraar haalt wat hij zegt vanuit de Bijbel. De valse leraar vertrouwt op zijn eigen creativiteit. Hij verzint zijn eigen boodschap.

2. Verschillende boodschap – Wat is de inhoud van de boodschap?

Voor de ware leraar staat Jezus Christus centraal. ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort’ (1:3). Voor de valse leraar is Jezus niet het centrum, maar staat Hij in de marge: ‘Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft’ (2:1).

Let op het woord ‘heimelijk’. Het komt zelden voor dat iemand in de kerk Jezus openlijk ontkent. De beweging die je wegvoert van de centraliteit van Christus is vaak heel subtiel. De valse leraar zal vertellen hoe andere mensen je leven kunnen helpen veranderen, maar als je goed luistert naar wat hij zegt, zul je zien dat Jezus Christus niet essentieel is voor zijn boodschap.

3 .Verschillende positie – In welke positie brengt de boodschap jou?

De ware christen ‘ontsnapt aan de verdorvenheid in de wereld veroorzaakt door kwade verlangens’ (1:4). Luister hoe Petrus de namaak-christen beschrijft: ‘Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden’ (2:19). De ware gelovige ontvlucht aan de verdorvenheid, terwijl de namaakgelovige er juist door wordt beheerst.

4. Verschillend personage – Wat voor soort mensen brengt de boodschap voort?

De ware gelovige streeft naar goedheid, kennis, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, godsvrucht, vriendelijkheid naar de broeder en liefde (1:5). De valse christen wordt gekenmerkt door arrogantie en laster (2:10). Ze zijn ‘experts in hebzucht’ en ‘hun ogen zijn vol overspel’ (2:14). Ook verachten ze autoriteit (2:10). Dit is een algemeen kenmerk van een namaakgelovige.

5. Verschillende oproepen – Waarom zou je naar de boodschap luisteren?

De ware leraar spreekt met een beroep op de Schrift. ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan’ (1:19). God heeft gesproken en de ware leraar doet een beroep op Zijn Woord. De verkeerde leraar doet een nogal andere oproep: ‘Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren.’ (2:18). Dus de ware leraar vraagt: ‘Wat heeft God in Zijn Woord gezegd?’ De valse leraar vraagt: ‘Wat willen mensen horen? Wat zal hen raken?’

6. Verschillend vrucht – Welke uitwerking heeft de boodschap in het leven van mensen?

De ware gelovige is doortastend en groeiend in zijn of haar kennis van Jezus Christus (1:8). De vervalsing is ‘als een bron zonder water’ (2:17). Dit is prachtige beeldspraak! Valse leraren beloven veel, maar geven je ten diepste weinig.

7. Verschillend einde – Waar leidt de boodschap jou uiteindelijk naar toe?

Hier vinden we het meest verontrustende contrast. De ware gelovige zal ‘een rijk welkom ontvangen in het eeuwige koninkrijk van onze Heere Jezus Christus’ (1:11). De valse gelovige zal ‘snelle ondergang’ ondergaan (2:1). ‘Hun veroordeling hangt al lang over hen heen en hun vernietiging sluimert niet’ (2: 3).

Jezus vertelt ons dat er velen zijn die betrokken zijn geweest bij de bediening die in Zijn Naam wordt gedaan, tegen wie Hij zal zeggen: ‘Ga van mij weg; Ik heb je nooit gekend’ (Mattheüs 7:21). Wie zijn deze mensen? Petrus beschrijft ze nauwkeurig in deze passage.

Wees niet naïef

We moeten niet onwetend zijn: ‘Er zullen valse leraren onder jullie zijn’ (2:1). Dus hoe nemen we deze waarschuwing ter harte?

Ten eerste herinnert de eenvoudige uitspraak van Petrus ons eraan dat de kerk beschermd moet worden. Onder de vele vriendelijke mensen die elk jaar door de deuren van de kerk naar binnen komen, kunnen sommigen meer kwaad dan goed doen.

Ze lijken misschien de aardigste mensen, maar ze geloven niet in het gezag van de Bijbel of de exclusiviteit van de redding in Christus. We verwelkomen zulke mensen, omdat ze Christus net zo hard nodig hebben als wij, maar we moeten niet toestaan ​​dat ze invloed hebben in de kerk.

Ten tweede kunnen sceptici altijd wijzen op hypocrisie en inconsistentie in de kerk. Dat hebben ze altijd gedaan, en dat zullen ze altijd doen. Een van de vreemdste redenen om Christus niet te volgen, klinkt als volgt: ‘Ik heb mensen in de kerk gezien die hypocriet zijn.’ Dus je wilt Christus niet volgen omdat sommige mensen die beweren dat te doen, huichelaars zijn?

Het bestaan ​​van een vervalsing is nooit een goede reden om het echte te verwerpen. Petrus zegt ons in wezen: ‘Natuurlijk zijn er valse christenen. Natuurlijk zijn er leraren die de kerk meer kwaad dan goed doen. Wat zou je anders in deze gevallen wereld verwachten? Word volwassen! Wees niet naïef! Mis niet wat echt is, simpelweg omdat je de vervalsing hebt gezien.’

Verwijs naar 2 Petrus 2:1 de volgende keer dat je iemand tegenkomt die zich achter dit excuus verstopt.

Meer toerusting