Beleidsplan 2021-2025

Stichting Geloofstoerusting
Een stichting met een ANBI-status dient een actueel beleidsplan te hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de stichting haar doelstelling bereikt. Het ANBI-registratienummer van Stichting Geloofstoerusting is 862484509.

Algemene gegevens
Stichting Geloofstoerusting is gevestigd aan de Parkrand 25 (6714 GN) te Ede. Het KvK nummer van Geloofstoerusting is 82473846. Het RSIN van Stichting Geloofstoerusting is 862484509.

Correspondentie:
Post: Parkrand 25, 6714 GN te Ede
Emailadres: info(at)geloofstoerusting.nl

Doelstellingen

Onze visie/missie is samen te vatten in het verlangen “Om God te verheerlijken, Jezus te volgen en je naaste te dienen. Dit willen wij met Gods hulp doen door het bieden van:

– Argumenten aan sceptici
– Handreiking en bemoediging aan zoekers
– Toerusting en verdieping aan gelovigen

Dit doen wij door het publiceren van artikelen, video’s, podcasts en het financieel ondersteunen van boekpublicaties zowel in print als digitaal. Daarnaast geven we deze doelstelling vorm door het organiseren van evenementen.

We weten ons verbonden met organisaties zoals Stichting Jij daar!, Werkers in de Wijngaard, Evangeliestek, Het Logos Instituut, Landelijk Contact Jeugdwerk, Hervormd Jeugdwerk, HeartCry, IKEG, Goed in vorm en BasiC,

Wijze van werving van gelden
Stichting Geloofstoerusting ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven en soms door kerkelijke gemeenten.

Bankgegevens: IBAN rekeningnummer NL08 RABO 0114 1108 08 t.n.v. Stichting Geloofstoerusting te Ede. (Voor buitenlandse transacties: het BIC-nummer is RABONL2U).

Beheer van het vermogen

Stichting Geloofstoerusting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester.

– Voorzitter is de heer A.M. Vroegop, woonachtig in Ede
– Penningmeester is de heer W.H. Keurhorst, woonachtig in Kapelle
– Secretaris is de heer M. Baan, woonachtig in Wijngaarden

Bestuurstaken
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal driemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Een aantal maal per jaar jongerenavonden organiseren;
2. Literatuur (laten) vertalen uitgeven;
3. Artikelen en video’s (laten) vertalen en publiceren;
4. Website onderhouden en voorzien van nieuwe content.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. De jaarrekening wordt samengesteld door een externe accountant.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Geloofstoerusting.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
1. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.