27 mei 2022

Vreugde is niet slechts een optie

door:

Tags:

Vreugde is essentieel voor het christelijke leven. De Bijbel is duidelijk: Gods mensen worden bevolen zich te verblijden en hun leven wordt getypeerd door vreugde.

Onze hemelse Vader is niet onverschillig over onze vreugde. Vreugde is niet een garnituurtje op de verplichte eerste gang van het christelijke leven. Vreugde is niet de slagroom op de taart, maar een essentieel ingrediënt in een complex baksel.

Het is niet zo dat er alleen maar vreugde is, maar in ons meest pijnlijke lijden ontdekken we hoe diep de voorraad christelijke vreugde eigenlijk is. Alleen waar moeilijkheden en duisternis zijn, proeven we de essentie van die vreugde. Die is niet iel, frivool en leeg, maar diep, substantieel en vol.

Vreugde is mogelijk

De zinsnede ‘vreugde is niet slechts een optie’ belandt in sommige oren met belofte en hoop. Als vreugde essentieel is, dan moet het ook mogelijk zijn. In een wereld van zonde en lijden, puinhoop en verdriet, is het goed nieuws om te horen dat vreugde mogelijk is.

Vreugde wordt de hele Bijbel door bevolen. Zo ook door Gods mensen onder het eerste verbond, Israël, en dan misschien wel vooral in de Psalmen. ‘Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning’ (Psalm 149:2). ‘Dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn’ (Psalm 14:7). ‘Verblijd in de HEERE’ (Psalm 97:12). ‘Dien de HEERE met blijdschap’ (Psalm 100:2). ‘Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart’ (Psalm 32:11). En daarnaast zijn er nog letterlijk honderden andere oproepen in het Oude Testament.

Naast Israël, roept God alle volken op zich te verblijden in hun Maker (‘De natiën zullen zich verblijden en juichen’ Psalm 67:5), Hij roept zelfs de natuur op mee te doen in deze vreugde (‘Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat’ Psalm 96:11).

In het Nieuwe Testament, wanneer God Zelf, als mens, de ‘man van smarten’ is geworden in onze gevallen wereld (Jesaja 53:3), verandert Hij niet zijn toon maar beveelt ons om verheugd te zijn, net als ieder ander, en geeft ons zelfs nog meer reden tot vreugde. ‘Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen’ (Mattheüs 5:12). ‘Spring op van vreugde’ (Lukas 6:23). ‘Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel’ (Lukas 10:20). Ja, vreugde is mogelijk, vreugde die zo oprecht en rijk is dat wij ons richten op onze vrienden en naasten en zeggen: ‘wees blij met mij’ (Lukas 15:6).

Vreugde is de passende reactie in de ontvanger op de goedheid van de Gever.

Als het tot nu toe niet duidelijk genoeg was, doet Paulus er nog een schepje bovenop in zijn brieven naar de gemeenten. ‘Verblijd u in de hoop…verblijd u met hen die blij zijn’ (Romeinen 12:12,15). ‘Ten slotte, broeders, verblijd u’ (2 Korintiërs 13:11). ‘Verblijd u altijd’ (1 Thessalonicenzen 5:16). ‘Verblijd u dan met mij’ (Filippenzen 2:18). ‘Verblijd u in de Heere’ (Filippenzen 3:1). ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u’ (Filippenzen 4:4). Het is niet dat we ongevoelig zijn voor de vele soorten pijn van het leven, maar in Christus hebben we toegang tot een oceaan van vreugde die dieper is dan het grootste verdriet dat er tegelijkertijd bestaat – we zijn ‘als bedroefden, maar toch steeds blij’ (2 Korinthe 6:10).

Een reden waarom de Bijbel onze vreugde zo benadrukt is vanwege de goedheid van God. De noodzaak voor die vreugde in ons, is de goedheid in Hem. ‘En u verblijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan u… gegeven heeft’ (Deuteronomium 26:11). De vreugde in het hart van het schepsel reageert op de goedheid in het hart van de Schepper. Vreugde is de passende reactie in de ontvanger op de goedheid van de Gever.

Maar ik heb geen vreugde

Sommigen horen mogelijkheden in de oproep tot vreugde, anderen horen problemen. Beide reacties zijn gerechtvaardigd. Wij zijn zondaren, van nature geestelijk dood (Efeziërs 2:1-3). Vaak zijn we emotioneel inconsistent en geestelijk uitgeblust. Zelfs in Christus rijden we dagelijks over de golvende achtbaan van slaperige harten naar opgewekte geesten, en dan weer terug naar de droogte.

Degenen onder ons die zichzelf kennen en eerlijk de werkelijkheid leren te erkennen weten hoe weinig wij echt vol vreugde zijn. Diegenen vragen de Vader opnieuw en opnieuw: ‘Geef mij de vreugde over Uw heil terug’ (Psalm 51:14).

Voor zulke zelfbewuste mensen kan de titel ‘vreugde is niet optioneel’ meer veroordelend aanvoelen dan dat zij mogelijkheden zien. Het kan een nieuw gewicht zijn op schouders die al overbelast zijn.

Maar onze vreugdeloosheid is niet het einde van het verhaal. Een oneindig krachtig onderdeel blijft nog over in deze vergelijking.

God is ongelofelijk toegewijd aan jouw vreugde

Met ons tekortkomen in gedachten is het ontzettend goed nieuws dat God zich zo enorm heeft toegewijd aan onze vreugde in Hem. Op een zekere manier is Hij net zo toegewijd aan onze vreugde in Hem, als dat Hij zich toelegt op Zijn ultieme doel in dit universum: dat Hij glorie en eer ontvangt. Juist omdat onze vreugde verbonden is met Zijn glorie. Met de poëtische woorden van John Piper: God is most glorified in you when you are most satisfied in him. (Vrij vertaald: God wordt het meest in ons verheerlijkt wanneer wij onze grootste voldoening vinden in Hem).

Het is goed nieuws dat vreugde niet optioneel is in het Christelijke leven omdat het uiteindelijke gewicht niet op onze breekbare ruggen terechtkomt, maar op de almachtige schouders van God Zelf.

God is rechtvaardig en dus niet onverschillig over Zijn glorie. Het goede nieuws voor de mensen die zich beroemen op het bloed en de rechtvaardigheid van Zijn Zoon is dat Hij niet onverschillig is over onze vreugde. Niet de dunne, frivole en lege ‘vreugden’ die voortkomen uit externe omstandigheden van een gevallen wereld, maar de dikke, substantiële en rijke vreugde die veel dieper en breder is dan de meest vreugdeloze omstandigheden in het leven.

In Christus is God niet langer toornig tegen ons, integendeel, nu is Hij vóór ons – vóór onze diepe en duurzame vreugde – in Zijn oneindige liefde. Zijn belofte door de profeet Jeremia komt tot ons in Christus: ‘Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel’ (Jeremia 32:41).

Onze vreugde zal nooit perfect zijn in dit leven, we zullen altijd worstelen en moeite hebben. We zullen vrezen en angst hebben. We zullen onze ups en downs hebben. Toch kunnen we zelfs hier al genieten. Er is niet alleen ontembare vreugde in de toekomst, zelfs nu mogen we proeven van die zoetheid, en dat vooral in lijden. ‘Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde’ (1 Petrus 1:8).

Het is goed nieuws dat vreugde niet optioneel is in het Christelijke leven omdat het uiteindelijke gewicht niet op onze breekbare ruggen terechtkomt, maar op de almachtige schouders van God Zelf.

Meer toerusting