27 september 2022

Hoe word je vervuld met de Heilige Geest?

De Heilige Geest is niet enthousiasme of opwinding. We moeten niet denken dat als er maar een uitbundige sfeer in de samenkomst van de gemeente is, dat het dan wel goed zit. Wij kunnen de Geest niet opwekken. De Heilige Geest is niet zoiets als kracht of energie. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf.

Het is een ontzagwekkende gedachte dat God door Zijn Geest bij ons is. Wat een voorrecht dat wij als gemeente een tempel van de Heilige Geest mogen zijn. Dat betekent dat God Zelf in ons midden is en wil verblijven. Pinksteren betekent Immanuel, God met ons. Daarom past het ons om eerbied en ontzag voor Hem te hebben als wij als christenen bij elkaar komen.

God woont in een verbrijzeld hart

Wij hoeven de Geest niet op te wekken, wij kunnen de aanwezigheid van de Geest niet voor elkaar krijgen met onze woorden, muziek of technische middelen. We komen niet samen om opgepept te worden of met elkaar ‘uit ons dak te gaan’. We komen niet bij elkaar om geëntertaind te worden of vooral te luisteren naar het optreden van anderen. Het gaat ook niet om het afdraaien van het programma.

Waar we voor bij elkaar komen is om God, de Schepper van hemel en aarde, de enig waarachtige God te aanbidden. Wij komen voor Zijn aangezicht om Hem een offer te geven, de vrucht van onze lippen. Daar hoort ook schuldbelijdenis, verootmoediging en bekering bij. De offeranden Gods zijn een verbroken en verbrijzeld hart. Daar woont God, bij de mensen die van binnen verslagen zijn over het kwaad dat zij zelf gedaan hebben en dat zo grootschalig plaatsvindt in deze uiterst zondige wereld.

De Geest leidt ons, niet andersom

Jezus Christus heeft de volheid van de Heilige Geest zo duidelijk in verband gebracht met onze gehoorzaamheid aan Zijn geboden. In Johannes 14:15-23 komen we dat verband drie keer achter elkaar tegen. Voorwaarde voor het ontvangen van stromen van levend water die uit ons binnenste vloeien is Zijn woord en geboden in acht nemen. Alleen mensen die bereid zijn zelf dagelijks hun kruis te dragen en alles achter te laten om Jezus’ wil, zullen de volle Pinksterzegen in hun leven bemerken.

We rekenen onszelf rijk door te denken dat we vol zijn van de Geest, omdat we met veel volume instrumenten bespelen en zingen, kunnen joelen en juichen of op een andere manier extatisch kunnen worden. De Geest vervuld ons echter alleen wanneer wij bereid zijn ons te laten leiden door de Geest. Dus niet wij die de Geest opwekken, maar Hij Die ons opwekt. Niet wij die de Geest leiden, maar Hij Die ons leidt. Alleen in samenkomsten waar overtuiging van zonde plaatsvindt, waar de zondaar vernederd en Christus als Verlosser verheerlijkt wordt, waar mensen (ook christenen) krachtig worden opgeroepen zich te bekeren, is de Heilige Geest aan het werk. Hij is immers de Heilige Geest. Het kenmerk van door de geestvervulde christenen is eerst en vooral heiligheid.

God houdt van iedereen

Jezus heeft geleerd dat zowel de liefde van God de Vader als die van Hemzelf voorwaardelijk zijn. Wij hebben het zo vaak gehad over de onvoorwaardelijke liefde van God dat ons dit erg vreemd in de oren klinkt. Toch is het zo: ‘Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren’ (Johannes 14:21). God houdt van de hele wereld en God heeft een onvoorstelbare grote compassie voor en bewogenheid met ieder mens op aarde, wie hij of zij ook is en wat hij of zij ook heeft gedaan.

Toch houdt God niet op dezelfde manier van iedereen. Met iemand die als zondaar leeft, een vijand van God is en met Hem spot heeft Hij niet dezelfde relatie als met iemand die Hem van harte wil eren en gehoorzamen. Iemand die niet met God is verzoend staat niet in dezelfde relatie met Hem als iemand die wel met Hem is verzoend. Over Daniël lezen wij bijvoorbeeld dat hij door de engel die aan hem verscheen ‘zeer beminde man’ werd genoemd. Waarom was Daniël door God zeer bemind? Omdat hij zich afzonderde van de wereld, zich niet mee liet slepen door de goddeloze en occulte cultuur van het Perzische Rijk waarin hij leefde en waarin hij later een zeer hoge positie verkreeg. Hij had God lief en dat bleek daaruit dat hij de geboden van zijn God in acht nam. Daarom werd Hij door de Vader geliefd, precies zoals Jezus het later zei.

Het ligt niet aan God

Daarom moet het ons een zorg zijn of wij werkelijk de geboden van Jezus in acht nemen. Laten wij onszelf beproeven om te zien of we in het geloof zijn. Het grootste probleem in ons leven is zonde, niet moeilijke omstandigheden of een niet-volmaakte gezondheid. Het zijn de mensen die nergens anders bang voor zijn dan voor de zonde, die God machtig gebruikt. Daarom moet de strijd tegen de zonde aan bod komen, evenals de oproep schuld te belijden waar nodig en vergeving te vragen en te schenken. Ik ben bang dat de oproep om tot berouw en bekering te komen zo weinig klinkt, dat er daardoor ook zo weinig van de werking van de Heilige Geest onder ons is.

Het ligt niet aan God. Hij heeft de volheid beloofd in Zijn Woord. Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij doopt nog steeds met de Geest en de belofte van Johannes 7:38 is nog steeds van kracht: ‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Als het zo is dat wij die stromen van levend water uit ons binnenste niet hebben, dan moeten wij eens gaan zitten en ons afvragen of wij overeenkomstig Gods Woord in Jezus geloven. Zijn wij werkelijk tot Hem gekomen zoals Hij heeft bedoeld toen Hij zei: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken’ (vers 37). Het kan zijn dat we ten diepste meer geloven op de manier die ons aanstaat dan op de manier waartoe Jezus Zelf ons heeft opgeroepen. A.W. Tozer schreef dat hij ervan overtuigd was dat de meeste christenen niet vervuld willen worden met de Geest, omdat ze zichzelf willen handhaven en niet bereid zijn de prijs te betalen die Jezus heeft verbonden aan het volgen van Hem.

Preek het evangelie zonder angst

Laat dominees, voorgangers, predikers en oudsten zoeken naar de volheid van de Geest en net zo lang onderzoek doen totdat er duidelijk wordt wat die volheid tot nu toe in de weg heeft gestaan. De barrière ligt altijd bij de mens en niet bij de Heere. Laat kerkgenootschappen en christelijke organisaties niet langer alleen maar vergaderen om notulen, actiepunten en moties te bespreken, maar nu ook eens serieus met elkaar te zoeken naar een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Laat onze diensten erediensten blijven en niet verworden tot uitvoeringen waarin een programma wordt afgespeeld. Moge er nieuwe predikers opstaan die zonder angst voor mensen het evangelie prediken, dat ons oproept om ons te bekeren en radicaal af te rekenen met elke zonde in ons leven en heilig te leven. Alleen als het respect voor het onderwijs en de gezonde leefregels die God ons heeft gegeven weer zal toenemen, zullen we een door de Heilige Geest bewerkt ontwaken mogen en kunnen verwachten.

Meer toerusting