27 september 2018

De bliksem uit het Oosten

Het is 1991, China. Tijdens een samenkomst van een christelijke huisgemeente, die deel uitmaakte van de zogenoemde ‘shouters’, begint een vrouw, Yang Xiangbin, te profeteren. Het duurt niet lang of ze werd herkent als Jezus Christus zelf. Al snel sluit de voorganger Zhao Weishan zich bij haar aan. Hij ontvangt titels als Man used by the Holy Spirit en The Priest of the Church of the Almighty God (Turner, 2018).

Nu kun je je afvragen of een dergelijk ontsporing in het verre oosten voor ons reden tot zorg zou zijn. Het probleem is dat deze beweging niet langer op afstand staat en zich langzaam verspreid in het Westen. Dat heeft hiermee te maken dat de beweging rond 1995 verboden is in China. De zogenaamde vrouwelijk, geïncarneerde ‘christus’ vluchtte met haar compagnon naar de Verenigde Staten en kreeg in 2000 politiek asiel. Daarvandaan ‘evangeliseren’ ze, samen met een wijdverbreid netwerk van leden, verder.

Internet biedt hen grote mogelijkheden. Via bijvoorbeeld Facebook infiltreren zij tussen andere christenen, die ze overladen met vriendschap-verzoeken. Mogelijk heb jij ze ook al gezien. Ook op Nederlandse fora worden ze steeds actiever en je kunt ze herkennen aan het feit dat ze voornamelijk of uitsluitend propaganderen voor hun eigen ‘kerk’ en daarbij vrij typische, schilderachtige plaatsen gebruiken (Hardebol, 2018).

What’s In A Name?

Overigens hebben ze zichzelf meerdere – behoorlijke prestigieuze – namen toegekend als Eastern Lightning, The Congregation, Church of Almighty God, Seven Spirits Sect, New Power Lord’s Church, True Light Sect of de True Way Sect (Turner, 2018). Ook opereren ze onder namen als Gospel of the descent of the kingdom (zoals hun website heet) en holyspiritspeaks (en waarschijnlijk ook nog wel vertaalde equivalenten hiervan). In Nederland is deze beweging momenteel het meest bekend onder de naam van de Kerk van de Almachtige God.

Maar zijn ze – los van de wat typische ontstaansgeschiedenis – gevaarlijk? Zijn het niet gewoon broeders en zusters met wat eigenaardigheden, zoals iedere christen uniek is? Dat denk ik niet. De leerstellingen, die je gewoon op hun officiële website kunt vinden, zijn een dwaling – ketters – en ze doen ernstig tekort aan het werk van Jezus Christus.

In drie fasen naar zondeloosheid

Een van hun belangrijkste leerstellingen – naast de tweede incarnatie van Christus in de gedaante van een vrouw – is het zogenaamde drie-fasen-idee van Gods werk. Men verdeelt de wereldgeschiedenis in drie tijdperken: Het tijdperk van de wet, die van de genade, en die van het Koninkrijk. De eerste is grofweg het Oude Testament. Hierna volgt Jezus’ genadetijdperk: het christendom. Echter, Jezus’ kruisdood en opstanding was wel genoeg voor vergeving, maar niet genoeg voor het overwinnen van de zonde. Daarvoor is nu het derde tijdperk aangebroken. We leven nu in het tijdperk van het Koninkrijk.

“De christenen van de Kerk van Almachtige God lezen Gods woorden dagelijks en ‘het Woord verschijnt in het vlees’ (eigen geschrift van deze sekte, HvdR), net zoals de christenen van het christendom de Bijbel lezen. Alle christenen beschouwen de woorden van God als hun levensgids en als het allerhoogste aforisme van het leven. In het Tijdperk van Genade lazen christenen allemaal de Bijbel en luisterden naar de preken over de Bijbel. Geleidelijk vonden er veranderingen plaats in het gedrag van de mensen en ze zondigden steeds minder. Door het lezen van de woorden van Almachtige God en de gemeenschap met de woorden van God leren christenen van de Kerk van Almachtige God op dezelfde manier geleidelijk aan de waarheid kennen en komen los van de banden van de zonde, zondigen zij niet meer en komen niet meer in opstand tegen God, en worden zij verenigbaar met God.” (De Kerk van de Almachtige God, 2018)

Men beweert dus dat je door het onderwijs van de Kerk van de Almachtige God, tot zondeloosheid kan komen. Het bewijs is de praktijk: “Dit zijn feiten die niemand kan ontkennen”. Dat je het maar even weet …

De enige ware weg

Voor deze feiten kunnen ze zich uiteraard nauwelijks op de Bijbel beroepen – al proberen ze het wel. De Bijbel zien ze overigens als een boek waarin Gods plan voor het tijdperk van de wet en het tijdperk van de genade wordt uitgedrukt, terwijl hun eigen geschrift ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ door de Heilige Geest is gegeven voor de tijdperk van het Koninkrijk (De Kerk van de Almachtige God, 2018). Dat die extra informatie zou komen, is volgens hen geprofeteerd in Johannes 16:12-13. Het deelnemen aan hun club lijkt noodzakelijk te zijn voor redding – een typische sekte-eigenschap:

“Het Tijdperk van het Koninkrijk is God opnieuw vleesgeworden en volbrengt Hij op basis van het verlossingswerk van het Tijdperk van Genade het werk van het oordeel, beginnend bij het huis van God, Hij drukt alle waarheden uit ten aanzien van de reiniging en redding van de mens en brengt Hij ons de enige weg voor het najagen van reiniging en redding. Alleen als we de realiteit van de waarheid aannemen als ons leven, worden als mensen die God gehoorzamen en aanbidden, zullen we gekwalificeerd bevonden worden om in het koninkrijk van God geleid te worden en Gods beloften en zegeningen ontvangen.” (De Kerk van Almachtige God, 2018)

Geen toekomstige wederkomst

Ja, je leest het goed. Jezus’ wederkomst is dus al geweest volgens deze beweging. Jezus Christus is opnieuw naar deze aarde gekomen in de gedaante van een vrouw. Definitief. In hun ‘kerk’. Op hun eigen website schrijven ze daar het volgende over:

“Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst. De mens kijkt slechts tevergeefs naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.” (De Kerk van de Almachtige God, 2018)

Voor Jezus’ wederkomst in China hebben ze op een hele kunstige manier wel weer een Bijbeltekst gevonden, namelijk Mattheüs 24:27: “Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”. 

Dwaalleraren

Tja, China ligt natuurlijk in het oosten. Daar valt niets tegen in te brengen. Alleen wordt gemakshalve de context van deze Bijbeltekst wel even vergeten. De betekenis is juist het tegenovergestelde van wat door de Kerk van de Almachtige God wordt beweerd. Je moet juist niemand geloven die vertelt dat Christus al gekomen is (vers 23 en 26), want als Hij komt is dat voor heel de aarde duidelijk, zoals een bliksem in het oosten zichtbaar is tot in het westen (vers 27), waarop Gods vijanden in gejammer zullen uitbarsten, en de uitverkoren verzamelt zullen worden (vers 28). Een bewijstekst die geloofwaardigheid moet geven aan deze sekte is juist de ontkrachting er van.

Het andere punt – dat Jezus dood en opstanding niet genoeg zou zijn om de zondemacht te overwinnen – wordt overduidelijk door Paulus weersproken. Door Jezus’ dood en opstanding dienen we niet meer als slaaf de zonde, schrijft Paulus in Romeinen 6: ‘De zonde zal over u niet heersen’. Wie in Christus is, is ook in dit tijdperk al een nieuwe schepping (1 Korinthe 5:17). Echter, dergelijk weerleggingen zullen weinig bekering uitwerken als volgelingen van deze sekte zich blijven beroepen op buiten Bijbelse bronnen. En worden we juist daar niet voor gewaarschuwd in het laatste Bijbelboek? Er iets bij verzinnen of er iets vanaf doen aan de woorden van God heeft grote consequenties! ‘Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.’ (Openbaring 22:18)

Blijf in Mij!

Er zou nog veel meer over deze beweging te melden zijn. Waar het mij hier echter om gaat is dat we voorzichtig moeten zijn met het accepteren van broeders, bijvoorbeeld op Facebook, die we niet kennen. Het is van belang om te weten met wie we te maken hebben. Want ‘als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet’ (2 Johannes: 10). Zou dat ook niet voor onze Facebook-profielen gelden? Waardoor ze via jou ook bij jouw ‘onwetende’ vrienden terecht kunnen komen? Wees gewaarschuwd en blijf dicht bij de Heere Jezus Christus. Houd vast aan het betrouwbare Woord van God dat zéér zeker is. En zie op Hem die in Johannes 15 het je zegt: ‘Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.’

 

Bronnen

De Kerk van Almachtige God (2018). Wat is het verschil tussen Christendom en De Kerk van Almachtige God? Retrieved from Evangelie van de komst van het koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/common-questions-04.html

De Kerk van de Almachtige God (2018). De grondbeginselen van het geloof van De Kerk van Almachtige God. Retrieved from Het evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/common-questions-06.html

De Kerk van de Almachtige God  (2018). De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”. Retrieved from Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/Savior-has-returned-classic-words.html

Hardebol, K. (2018, 6 7). The Church of Almighty God. https://karshardebol.wordpress.com/2018/06/07/the-church-of-almighty-god/

Turner, R. (2018). Church of Almighty God. Retrieved from CenSAMM: https://censamm.org/resources/profiles/church-of-almighty-god

https://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?3951

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Lightning

https://censamm.org/resources/profiles/church-of-almighty-god

Meer toerusting