3 november 2018

Bewezen wapens in het gevecht voor heiligheid

Als Paulus ons oproept om ‘door de Geest’ de daden van het lichaam te doden (Romeinen 8:13), neem ik aan dat hij in het bijzonder het wapen uit de geestelijke wapenrusting bedoelt. We moeten datgene gebruiken wat ervoor bedoeld is om te doden, het zwaard, dat is het Woord van God. (Efeze 6:17)

Het is prachtig om een instrument te zijn van Gods Woord terwijl het zijn kracht in je doet.

Dus als het lichaam in een bepaalde zonde wordt geleid door angst of begeerte dan moeten wij het Woord van God nemen en die angst en die begeerte doden. In mijn ervaring betekent dat voornamelijk dat we de belofte van de zonde ontkrachten door een veel betere belofte daartegenover te zetten.

Als ik bijvoorbeeld een beginnend verlangen naar een ongeoorloofd seksueel plezier ontdek, dan is de zwaardslag die deze verleidelijke belofte van plezier vaak ontkracht heeft: “Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien.” (Mattheüs 5:8)

Ik roep de vreugde bij mezelf opnieuw naar boven die ik gehad heb toen ik God voorheen helder zag met een onbezoedeld geweten. En ik roep de oppervlakkigheid en de bedrukkende nasmaak van het plezier van de zonde in me op en bedenk dat dit plezier maar heel tijdelijk is. Door dit in herinnering te roepen heeft God de overwinnende macht van de zonde gedood. Het is prachtig om een instrument te zijn van Gods Woord terwijl het zijn kracht in je doet.

Ontkracht de belofte van de zonde door een veel betere belofte daartegenover te zetten.

Beloften paraat hebben die aansluiten bij de verzoeking waar je mee geconfronteerd wordt is één manier om een succesvolle strijd te voeren tegen de zonde. Maar er zijn tijden dat we niet een perfect passend Woord van God in onze gedachten hebben. En misschien is er dan ook niet de tijd om snel in de Bijbel te bladeren voor een passende belofte. Dus we hebben eigenlijk allemaal een kleine verzameling beloften nodig die klaar zijn voor gebruik op welk moment van angst of begeerte dan ook.

Hier zijn enkelen beloften die zich aan mij het meest bewezen hebben.

1. Wees niet bevreesd, want ik ben met je
Jesaja 41:10 “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand die gerechtigheid heet.”

Ik heb meer vijanden in mijn ziel verslagen met dit vers dan met enig ander denk ik. Het is een dierbaar wapen voor mij.

2. Hoe zal Hij ons niet alle dingen geven?
Romeinen 8:32 “Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

Hoe vaak ben ik niet overgehaald in het uur van verzoeking door dit vers dat het loon op de ongehoorzaamheid nooit groter kan zijn dan ‘alle dingen’.

3. Ik ben altijd met je
Mattheüs 28:18, 20: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en zie Ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”

Hoe vaak heb ik mijn verzwakte geest niet versterkt met de zekerheid dat de Heere van hemel en aarde net zo dichtbij mij is als dat Hij was met de discipelen op aarde.

We hebben allemaal een kleine verzameling beloften nodig die klaar zijn voor gebruik op welk moment van angst of begeerte dan ook.

4. Ik zal u bevrijden
Psalmen 50:15: “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid, Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”

Wat dit wapen zo geweldig maakt is dat Gods hulp aan mij de oorzaak is van mijn eren van Hem. Geweldige wisselwerking! Ik ontvang Zijn hulp, Hij ontvangt mijn eer.

5. Mijn God zal voorzien in elk van uw behoeften
Filippenzen 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus.”

De context van dit vers is financieel en materieel. Maar het principe raakt alle geledingen van het leven. Wat we écht nodig hebben, (niet enkel wat we graag willen) zal ons worden gegeven. En wat is datgene wat we nodig hebben? Onze behoefte is alles wat we moeten hebben om Gods wil te doen. Wat we moeten hebben om onze Redder te verheerlijken. Dat is wat ons gegeven zal worden als we Hem vertrouwen.

Blijf voortdurend nieuwe woorden toevoegen aan je lijstje met beloften. Maar raak de specifieke beloften die God in jouw leven gezegend heeft nooit uit het oog. Doe het beide. Wees voortdurend waakzaam met de oude beloften en kijk iedere morgen uit naar nieuwe beloften om die mee de dag in te nemen.

Meer toerusting